ข่าว

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้ 4 องค์กร จองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 แจงเงื่อนไขยิบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้ 4 องค์กร จองฉีดวัคซีนตัวเลือก"ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 แจงเงื่อนไขละเอียดยิบ เริ่มจอง 23-27 ส.ค.2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งกำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ประเภทองค์กร/นิติบุคคล สำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย

2. องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป

3. สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล

4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้ 4 องค์กร จองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 แจงเงื่อนไขยิบ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดผ่านช่องทางออนไลน์

- ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ

- หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ

- ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล* และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- จำนวนบุคคล (คน) x 2 = จำนวนวัคซีน (โดส) ที่ต้องการขอรับจัดสรร

- เฉพาะองค์กร/นิติบุคคล ประเภทที่ 2 ที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป และ อปท. จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้เป็นการล่วงหน้าพร้อมวันที่พร้อมให้บริการฉีด

- สำหรับกลุ่มสถานพยาบาล สามารถขอรับการจัดสรรเป็นงวดๆได้แต่ไม่ควรน้อยกว่า 200 โดสต่องวด และไม่จำเป็นต้องส่งชื่อผู้รับบริการฉีดล่วงหน้า

หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุด และอีเมลของผู้ประสานงาน ต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนบริจาค 10% คืนให้กับกลุ่ม อปท. และโรงพยาบาล เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่มตามที่กำหนด

 

 

ขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ที่ยื่นเข้ามาตามลำดับคิว และมีความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารตอบรับให้บริการฉีดและช่วงเวลานัดจากสถานพยาบาลขององค์กรนิติบุคคล / หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับกลุ่ม อปท. และแผนสัดส่วนการบริจาคฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ อปท. และสถานพยาบาล) ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

2. โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากองค์กรของท่านล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้

3. กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามลำดับคิวที่แจ้งส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ

ข้อกำหนดสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3

- สำหรับบุคคลธรรมดา อาจเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนได้โดยตรง ตามขั้นตอน/วิธีการนัด ที่สถานพยาบาลนั้น ๆ กำหนด และกำหนดอัตราค่าวัคซีนเดียวกับที่แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนค่าบริการการฉีดนั้น แล้วแต่ที่สถานพยาบาลกำหนด โดยบุคคลธรรมดาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลนั้น ๆ เต็มใจสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 47

- บริษัท/นิติบุคคล/อปท ไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำวัคซีนไปขายต่อให้กับผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืน และมีหลักฐานปรากฎ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และบุคคลทั่วไป/ลูกจ้าง ที่เข้ารับวัคซีนในโควต้าของบริษัท/นิติบุคคล/อปท. ต้องไม่เสียเงินใด ๆ เพื่อรับวัคซีน มิเช่นนั้นการประกัน อาจไม่ครอบคลุมการรักษาผลข้างเคียงใดๆจากวัคซีน

- สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสถานพยาบาล จะมีการทำข้อตกลงกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกลุ่ม ในการเก็บค่าวัคซีนแทนราชวิทยาลัยตามราคาที่กำหนด

- ผู้ที่ทำงาน หรือมีที่อยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาติ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของทุกกลุ่มทุกองค์กรได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนเด็ดขาด เนื่องจากประกันจะไม่ครอบคลุมผลเสียที่เกิดขึ้นได้

- วัคซีนจะเข้ามาสัปดาห์ละครั้ง การจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่มาในแต่ละสัปดาห์ จะจัดตามลำดับผู้ที่โอนเงิน และความพร้อมของเอกสาร นิติบุคคล/องค์กร (เว้นสถานพยาบาล) เมื่อโหลดชื่อผู้รับการฉีดเรียบร้อย วัคซีนจะถูกส่งถึงโรงพยาบาลที่รับฉีดล่วงหน้า ก่อนวันฉีดอย่างน้อย 3 วัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. จนถึง 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://vaccine.cra.ac.th  เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร/นิติบุคคลได้ทาง >> https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสำหรับองค์กร.pdf

 

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจฬาภรณ์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ