ข่าว

ห้ามนำเข้า"จักรยานยนต์ใช้แล้ว" เข้ามาในประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้า"จักรยานยนต์ใช้แล้ว"เข้าประเทศ ฝ่าฝืนถูกทำลาย

เมื่อวันที่ 11  ส.ค. 64  ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ มีเนื้อหาว่า  เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (3) และ (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539  ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2539 

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโมเพ็ด (Moped) รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้า) รวมทั้งรถพ่วงข้าง ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภท 97.06 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ “รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง

(1) รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่ง ไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า

(2) รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะ จากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่กำหนด สำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่

ข้อ 5 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

 

ข้อ 6 ความในข้อ 5 มิให้ใช้บังคับแก่

(1) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ  องค์กรต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยมีหนังสือ แจ้งกรมศุลกากร

(2) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศลของประเทศไทยซึ่งได้รับบริจาคจากต่างประเทศ นำเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร

(3) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและจะนำกลับออกไป หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราศุลกากร

โดยผู้นำเข้าได้ทำพิธีการไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนำรถที่นำเข้ามานั้นกลับออกไป หรือจะนำรถที่นำออกไปนั้นกลับเข้ามา แล้วแต่กรณี

(4) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้จดทะเบียนใช้งานภายในประเทศกับกรมการขนส่งทางบก แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้ หรือไม่สามารถ นำเข้าไปในประเทศนั้นได้ เป็นเหตุให้ต้องส่งกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา สองปีนับแต่วันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นรถจักรยานยนต์ต้นแบบ สำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ โดยมีเอกสารการอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต หรือได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์จากกรมสรรพสามิตไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า

(6) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กรมศิลปากรมีหนังสือรับรองว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจัดแสดง ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นโดยจะไม่นำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

(7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งรถจักรยานยนต์ใช้แล้วตาม

(๓) หากเป็นการนำเข้าเป็นการชั่วคราว เพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลาที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรสำหรับนักท่องเที่ยว และในกรณีนำออกเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลา ที่นำออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในประเทศนั้นสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อ 7 การนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนข้อ ๕ ให้กรมศุลกากร ทำลายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเสีย

ข้อ 8 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่อไปจนกว่าจะพ้นภาระ และความรับผิดตามกฎระเบียบที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 256 4

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ห้ามนำเข้า"จักรยานยนต์ใช้แล้ว" เข้ามาในประเทศ

ห้ามนำเข้า"จักรยานยนต์ใช้แล้ว" เข้ามาในประเทศ

ห้ามนำเข้า"จักรยานยนต์ใช้แล้ว" เข้ามาในประเทศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด