ข่าว

"เอกชน" คู่สัญญา เฮ.! รัฐบาล เห็นชอบ ลดค่าปรับเหลือ "ร้อยละศูนย์"

"เอกชน" คู่สัญญา เฮ.! รัฐบาล เห็นชอบ ลดค่าปรับเหลือ "ร้อยละศูนย์"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เอกชน" คู่สัญญา เฮ.! รัฐบาล เห็นชอบ ลดค่าปรับเหลือ "ร้อยละศูนย์"

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่เป็นคู่สัญญาของรัฐบาล ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง หาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็น "เอกชน" และ "คู่สัญญา" ของรัฐ ลดค่าปรับเหลือ "ร้อยละศูนย์"

 

 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม  และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ 0  "ร้อยละศูนย์"  โดยเมื่ออัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการ ก็จะไม่มีค่าปรับ 

 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0  โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ

 

และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณางด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 "ร้อยละศูนย์" ในส่วนค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ต่อไป 
 

                           
นายอนุชา เปิดเผยด้วยว่า การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ 0 "ร้อยละศูนย์" เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งรัฐจะไม่มีการคืนเป็นเงิน แต่จะเป็นการหักกลบแทน   รัฐบาลจึงไม่มีภาระทางการคลัง และยังสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) ซึ่งจะการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง