ข่าว

ศาลฯ สั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น" จำกัด ลูกหนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลฯ สั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น" จำกัด ลูกหนี้ แล้ว

3 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น" จำกัด ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 10/2558 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ระหว่าง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ผู้ร้องขอ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ความว่า

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้ฟื้นฟูกิจการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ต่อมาได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ เป็นผู้บริหารแผน นั้น

 

 

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 แล้ว ดังนั้น อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทัศน์พร จินันทุยา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ราชกิจจานุเบกษา, ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, ศาลล้มละลายกลาง

 

ข่าวยอดนิยม