ข่าว

พระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

27 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

 

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานอภัยโทษ, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด