ข่าว

ค้าน"สภาจุฬาฯ"ให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตฯ"ธนินท์ เจียรวนนท์"

ค้าน"สภาจุฬาฯ"ให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตฯ"ธนินท์ เจียรวนนท์"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สโมสรนิสิตจุฬาฯ" เรียกร้อง"สภาจุฬาฯ"ชี้แจงและทบทวนมติให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่"ธนินท์ เจียรวนนท์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนมติการให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

เรียน นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ผ่านรองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต)

 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2563แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการเสนอและพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(honorarydegree)แก่บุคคลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นวงกว้าง

 

นายกสโมสรนิสิตและกรรมการกลางบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลต่าง ๆ นั้น จะต้องคำนึงถึงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 

 

กล่าวคือ จะต้องเป็นไปเพื่อยกย่องบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมซึ่งได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ

 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของนายธนินท์ เจียรวนนท์ เห็นว่า ถึงแม้ประสบความสำเร็จด้านการประกอบธุรกิจในระดับประเทศและต่างประเทศแต่ยังเป็นที่กังขาว่านายธนินท์ ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยยึดอยู่บนความเป็นธรรมทางสังคมหรือไม่ 

 

โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่สังคมไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤติการณ์ขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดนี้เนื่องจาก บริษัท ซีพี ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทเครือซีพีของนายธนินท์ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นจำนวนกว่า 515 ล้านเหรียญ หรือร้อยละ 15.03 ของซิโนแวคไลฟ์ไซเอนส์ ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัท ซิโนแวค อีกที 

 

ไม่เพียงถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นายธนินท์ ยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ก่อตั้งบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเดียวกับบริษัทซีพี ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ปอีกด้วย

 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกอปรกับสถานการณ์การนำเข้าวัคซีนซิโนแวคเข้าสู่ประเทศไทยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่นำเข้าจากบริษัท ซิโนแวค ว่า ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศและเป็นการผูกขาดวัคซีนอีกด้วย เป็นที่มาของข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสของการนำเข้าวัคซีน อันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับและภาคส่วน 

 

อีกทั้งกิจการธุรกิจในเครือทั้งหมดของนายธนินท์ เป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)รวมถึงเกษตรกรรายย่อย พนักงานภาคบริการและผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้คนส่วนมากของประเทศ การมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ โดยไม่พิจารณาสภาพการณ์ดังกล่าว จึงอาจยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับข้างต้น 

 

ในการนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับมติการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ และขอได้โปรดพิจารณาทบทวนมติการให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อยืนยันความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันที่โปร่งใสตรวจสอบได้และยืนหยัดเคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชน

ขอแสดงความนับถือ

นายกสโมสรนิสิตและกรรมการกลางบริหาร

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

                                 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด