ข่าว

"แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" พระราชทานยศ พลอากาศตรี เจษฎา แท่งทองคำ

"แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" พระราชทานยศ พลอากาศตรี เจษฎา แท่งทองคำ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ พระราชทานยศ "พลอากาศตรี" เจษฎา แท่งทองคำ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์, พระราชทานยศ, พลอากาศตรี, เจษฎา แท่งทองคำ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศ ให้ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษ วิทยาการการบิน/พระราชกิจการบินและฝึกศึกษา หน่วยบินเดโชชัย 3 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศตรี) และพระราชทานยศ พลอากาศตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

logoline