ข่าว

เปิดลำดับอาวุโส ลุ้น"แต่งตั้งตำวจ" โผนายพล ปี 2564 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศลำดับอาวุโส นายตำรวจยศนายพล ก่อนการคัดเลือก"แต่งตั้งตำรวจ"ในโผนายพล โดยมีตำแหน่งรองผบ.ตร. เป็นที่น่าจับตามอง 

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 มีรายงานว่า เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งระดับ รอง ผบก.ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร

     ใจความว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งตำรวจ ดำรงตำแหน่งรองดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 ดังนั้น 

     เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ตร. จึงประกาศลำดับความอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร. มาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว 

    ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลในการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร. (ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส    


 

     ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.เรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้

     1.พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผบ.ตร.

     2.พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผบ.ตร.

     3.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผบ.ตร.

     4.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รอง จตช.

     5.พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วยผบ.ตร.

     ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้

     1.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.

     2.พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผบช.ภ.7

     3.พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1

     4.พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.

     5.พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.

     6.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5

     7.พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หัวหน้า จต.)

     8.พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบช.ภ.8

     9.พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3

     10.พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบช.สตส.

     ระดับรองผบช. เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้  

     1.พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผบช.ภ.1 

     2.พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผบช.ส. 

     3.พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รองผบช.สง.ก.ตร. 

     4.พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ รองผบช.สกบ. 

     5.พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น. 

     6.พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผบช.กมค.

     7.พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รองผบช.ภ.4 

     8.พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผบช.ภ.7 

     9.พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รองผบช.ภ.8 

     10.พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผบช.ตชด.

     ระดับผู้บังคับการ(ผบก.) เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้ 

     1.พล.ต.ต.คเณศ บุญเกษมสันติ นายแพทย์ (สบ6)
     2.พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆษิต นายแพทย์ (สบ6) 
     3.พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.อก.ภ.8 
     4.พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 
     5.พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทบุรี 
     6.พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต 
     7.พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2 
     8.พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผบก.สส. 
     9.พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
     10.พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต. รพ.ตร.  

     ระดับรองผบก.เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ได้แก่ 

     1.พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ฤาชัยสา รองผบก.ปอท. 
     2.พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ รองผบก.สอท.2 
     3.พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รองผบก.ตชด.ภาค3 
     4.พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล รองผบก.ภ.จว.แพร่ 
     5.พ.ต.อ.ญ จุฑารัตน์ ฉัตรเพิ่มพร รองผบก.วจ. 
     6.พ.ต.อ.รัฐพล แม้นจันทรารัตน์ รองผบก.กชข. 
     7.พ.ต.อ.ญ สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รองผบก.ศพฐ.1 
     8.พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ รองผบก.อก.ภ.5 
     9.พ.ต.อ.สรรเพชญ สุขภิมนตรี รองผบก.ศทก. 
     10.พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รองผบช.ปส.4

     อนึ่ง การแต่งตั้งระดับนายพลวาระประจำปี 2564 ยังคงยึดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส

     ซึ่งกำหนดว่าการแต่งตั้งตามหลักอาวุโส ให้ถือว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีรายชื่อในประกาศลำดับอาวุโสของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือว่ามีความอาวุโส

     สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้โดยการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามอาวุโสในสัดส่วนร้อยละ 33

     สำหรับในการแต่งตั้งตำรวจ ในปี 2564 มีตำแหน่งว่าง ระดับรองผบ.ตร. ว่าง 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 5 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 16 ตำแหน่ง รองผบช.ว่าง 38 ตำแหน่ง และผบก.ว่าง 69 ตำแหน่ง

    โดยแต่งตั้งตำรวจ ครั้งนี้ต้องจับตาไปที่ตำแหน่งรองผบ.ตร. ที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ว่าจะเป็นใครที่จะได้ขึ้น เนื่องจากในตำแหน่งนี้มีการแข่งขันกันสูง 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ