ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวยอดนิยม