ข่าว

"ครม."เคาะฟื้นฟู "เอสเอ็มอี" ฉบับ "โควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม."ไฟเขียวแผนการส่งเสริม"เอสเอ็มอี" ฉบับ"โควิด-19 " ปี 2564 – 2565 ช่วยผู้ประกอบการ "SME"

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ.2564– 2565 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ แผนระยะสั้นขึ้นเป็นกรณีพิเศษ มุ่งบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจ SME ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้จากการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2563 ทำให้ขาดรายได้ ขาดสภาพคล่อง ประกอบด้วย 3 แนวทาง

ประเด็นพัฒนาสำคัญได้แก่ แนวทางที่ 1 บรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เน้นการช่วยเหลือด้านการเงิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ 1 ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนสำหรับ SME ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเชื่อแก่ SME  2.สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาด เช่น ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาคธุรกิจ 3. เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น เสริมสร้างทักษะเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการฝึกอาชีพ เสริมทักษะใหม่แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบที่ถูกลดระยะเวลาการทำงานและถูกเลิกจ้าง เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ อาทิ 1) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME  อาทิ ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษีให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาSME นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูล SME (SME Big Data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เช่น มีศูนย์กลางข้อมูล SME ที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน SME ที่สำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด