ข่าว

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โค้งสุดท้ายของสุดท้าย "กรมสรรพากร" ได้ขยายเวลาให้ผู้มีเงินได้ "ยื่นภาษี" ปีภาษี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือทางเว็บไซต์ของ "กรมสรรพากร" ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น  

แม้จะเหลือเวลาไม่มากนัก แต่ขออย่าเพิ่งตกใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ "ยื่นภาษี" ในปีนี้ เพียงรวบรวมเอกสารทางการเงินเบื้องต้น แล้วเข้าระบบการยื่นเอกสารผ่านช่องทางการ "ยื่นภาษีออนไลน์" ของกรมสรรพากรตามขั้นตอน รับรองไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด   

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

สำหรับขั้นตอนการ “ยื่นภาษี” เงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่จากเดิมต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ กรมสรรพากร  ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้ที่ "มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือน" ที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
2) ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็น "เงินเดือน" โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

ซึ่งการยื่นแบบภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ผู้ยื่นจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบ โดยมีเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องเตรียมเบื้องต้น ดังนี้

- เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ หรือไม่อย่างไร

- รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร

- เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เอกสารช้อปดีมีคืน หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

 

เปิดขั้นตอนการ "ยื่นภาษีออนไลน์" สำหรับผู้ที่ต้องการ "ยื่นภาษี63" ด้วยตัวเอง สามารถทำตามขั้นตอนได้ไม่ยาก แม้จะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกก็ตาม

ขั้นตอนที่ 1 สมัครเข้าระบบยื่นภาษีในระบบ  เว็บไซต์ "กรมสรรพากร"

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีครั้งแรก จะต้องเลือก "สมัครสมาชิก" และดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบการยื่นภาษีได้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบ E-Filing ได้เรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่ม "ยื่นภาษี" เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีรวม 6 หน้า เรียงตามลำดับ

โดยผู้ยื่นภาษีจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับแต่ละหน้า ไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบ แต่สามารถย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้าจอที่ผ่านมาแล้วได้ โดยไล่เรียงตามลำดับ ดังนี้

  เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

1. หน้าหลัก

2. เลือกเงินได้/ลดหย่อน

3. บันทึกเงินได้

4. บันทึกลดหย่อน

5. คำนวณภาษี

6. ยืนยันการยื่นแบบ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการยื่นภาษีใน หน้าหลัก โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกมีดังนี้

- ผู้มีเงินได้

- สถานภาพผู้มีเงินได้

- สถานะการยื่นแบบ

- คู่สมรส

- ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเงินได้ และค่าลดหย่อนต่างๆ

สำหรับหน้าเลือกเงินได้/ลดหย่อน ระบบจะแสดงข้อมูล เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน และ เลือกเงินได้ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน โดยสำหรับใครที่ไม่แน่ใจเรื่องเงื่อนไขของค่าลดหย่อนต่างๆ สามารถคำอธิบายของรายการลดหย่อนภาษีได้ เมื่อกดสัญลักษณ์ "?" ท้ายรายการ

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกเงินได้

  เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

- ระบบจะแสดงข้อมูล ตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏให้กรอกข้อมูล ทั้งนี้ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด ประเภทเงินได้ โดยเลือกที่ เลือกเงินได้/ลดหย่อน

 

- บันทึกจำนวนเงินได้ในแต่ละประเภทเงินได้ที่เลือกไว้ โดยระบบจะคำนวณอัตราร้อยละที่ใช้หักค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ แต่สามารถปลี่ยนเป็นเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงได้

 

- บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีไม่มี ให้ใส่ 0.00 และบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (กรณีได้รับเงินได้จากผู้จ่ายหลายราย ให้บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้จำนวนมากที่สุด)

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกลดหย่อน

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

ระบบจะแสดงข้อมูล "รายการลดหย่อนภาษี" และ "ยกเว้นภาษี" ตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฎ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด รายการลดหย่อนและยกเว้นโดยเลือกที่เมนู "เลือกเงินได้/ลดหย่อน"

 

สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและ "ยกเว้นภาษี" ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ถ้าบันทึกจำนวนเงินเกินเกณฑ์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 6 คำนวณภาษี

ขั้นตอนนี้ระบบจะทำการสรุปข้อมูลการ "คำนวณภาษี" และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถบันทึกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้ (กรณีไม่มี ให้ใส่ 0.00)

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

- เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล/อื่นๆ

- เงินบริจาค

- ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการยื่นแบบ

- เมื่อมาถึงขั้นตอน ยืนยันการยื่นแบบ ระบบจะแสดงหน้าแบบแสดงรายการภาษี "ภ.ง.ด.90" หรือ "ภ.ง.ด.91" (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกและจำนวนภาษีที่ชำระเพิ่มเติม หรือจำนวนภาษีที่ชำระไว้เกิน

กรณีไม่มีภาษีชำระเพิ่มเติมและภาษีที่ชำระไว้เกิน ระบบจะแสดงเป็น 0.00 บาท จากนั้นให้กดเลือก "ยืนยันการยื่นแบบ" ก็จะถือว่าสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

 

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย

 

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบข้อมูลในการยื่นแบบ

ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ยื่นแบบฯ จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และกดเลือก "ยืนยันการยื่นแบบ" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ "ยื่นภาษี 63"

ทั้งนี้ ในคำนวณภาษีตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว พบว่าได้รับเงินคืนภาษี สามารถสอบถามรายละเอียดการขอรับเงินคืนภาษี จาก "กรมสรรพากร" หมายเลข 1161 หรือ คลิกที่นี่

ส่วนผู้ที่มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด และผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเอง จากระบบ "My Tax Account" ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด