ข่าว

เปิดชื่อ 78 ผู้สมัคร "กก.กสทช."คนดังแห่สมัครเพียบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดชื่อ 78 ผู้สมัคร "กก.กสทช."คนดังแห่สมัครเพียบ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีต กก.ผจก.ใหญ่ บ.กสท.โทรคมนาคม ถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการสถานี NBT 2 HD ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษา กกต.

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น

มีทั้งสิ้นจำนวน 78 คน ดังนี้

(๑) ด้านกิจการกระจายเสียง จานวน ๑๒ คน
 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง
 นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
 รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 พลเอก กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
 รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
 นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
 พันเอก ดร. อนุรัตน์ อินกัน นักวิชาการอิสระ
พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตหัวหน้าสานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม กองทัพบก

นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) ด้านกิจการโทรทัศน์ จานวน ๑๑ คน
 นายพิเชียร อานาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. ๒๕๕๐)
 พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น
  ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ ประจาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ
 นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ
 พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.
 พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
(๓) ด้านกิจการโทรคมนาคม จานวน ๑๓ คน
 พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม
 พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 ดร. อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
 รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
 ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน ๑๑ คน
 ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สานักงาน กสทช.
 ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจารองปลัดกระทรวงกลาโหม
 พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสาอางค์ ข้าราชการบานาญ สานักงานตารวจแห่งชาติ
 ผศ. ดร. ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานตารวจแห่งชาติ
 นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค ๘
 ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดาเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์
 นายประพันธุ์ คูณมี ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.
 พลตารวจโท สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
(๕) ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จานวน ๑๓ คน
 นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจารองประธาน กสทช.
 พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 พลโท พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สานักงานคดีล้มละลาย สานักงานอัยการสูงสุด
พลตารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท.
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พลเอก รศ. (คลินิก) นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อานวยการศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน
(๖) ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จานวน ๑๘ คน
(๖.๑) ด้านกฎหมาย จานวน ๑๒ คน
 รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกากับกิจการพลังงาน
 นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒
นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สานักงานคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบานาญกองทัพบก
 พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ
 นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
 ว่าที่พันตรี ดร. สมบัติ วงศ์กาแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร งานยุติธรรม ในคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ
พลโท ดร. พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม ๐๑๐ นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรงคุณวุฒิ
 ดร. กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๓ สานักงานอัยการสูงสุด
ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์

(๖.๒) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๖ คน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกากับกิจการพลังงาน
 นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด