ข่าว

เสียงท่วมท้น 611:4 รัฐสภาผ่านฉลุย ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รัฐสภาผ่านฉลุย ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ รณรงค์ได้อย่างเสรี ประชาชนเข้าชื่อขอ ครม.ทำประชามติได้ เพิ่มวิธีการออกเสียงทางออกไลน์

การประชุมรัฐสภาวันนี้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระที่ 2 รายมาตราและให้ความเห็นชอบในวาระที่3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วยมติเสียงข้างมาก 611 ต่อ  4 เสียง งดออกเสียง 2

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งสิ้น67 มาตรา มีสาระสำคัญ อาทิ

- ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกเสียงประชามติในเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งให้อำนาจประชาชน พรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในสังคมสามารถรณรงค์การออกเสียงประชามติได้อย่างเสรี
- เพิ่มวิธีการออกเสียงประชามติ นอกจากการกาบัตรในคูหาแล้ว ให้สามารถออกเสียงทางไปรษณีย์ หรือการออกเสียงโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือออกเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้ในอนาคต 
- กรณีออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันออกเสียงภายใน 120วัน
-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีและปรับถึง 200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปี 
- ผู้ใดทำลายบัตรออกเสียงหรือจงใจทำให้เป็นบัตรเสีย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับ 20,000บาท  หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปี ปรับ 200,000บาทตัดสิทธิเลือกตั้ง 10ปี
- ผู้ใดทำลายเครื่องลงคะแนนหรืออุปกรณ์ในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปี ปรับ 200,000บาท  ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10ปี
-ผู้ใดกระทำการทุจริต อาทิ ใช้บัตรปลอมลงคะแนน นำบัตรออกจากสถานที่ออกเสียง  แจ้งข้อมูลการออกเสียงต่อผู้อื่น หรือออกเสียงแทนผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ผู้ใดก่อความวุ่นวาย หรือกระทำการอันเป็นการรบกวนในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
-ผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เล่นการพนัน ซื้อหรือขายเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี
- ห้ามขนคนไปออกเสียงประชามติ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่ไม่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเหมือนในอดีต
-กรณีกรรมการประจำหน่วยจงใจนับบัตร หรือรวมเอาคะแนนออกเสียงประชามติผิดไปจากความเป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี ปรับถึง 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
- ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย