ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ค่าเคลื่อนย้าย - ดูแลรักษา รถจอดริมทาง สูงสุดคันละ 5,000

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สูงสุดคันละ 5,000 บาท

28 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และมาตรา 42/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตน ดังต่อไปนี้

(1) รถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท

(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท

(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 3,000 บาท

(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป คันละ 5,000 บาท

(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) คันละ 5,000 บาท

ข้อ 2 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ดังต่อไปนี้

(1) รถจักรยานยนต์ วันละ 200 บาท

(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ วันละ 300 บาท

(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ วันละ 500 บาท

(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป วันละ 1,500 บาท

(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) วันละ 1,500 บาท

ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 2 ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ่านข่าว - โควิด-19 กลายพันธุ์ ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึง 31 ก.ค.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ