ข่าว

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปิดฉากซูชิบุฟเฟต์กินในรถแบบ Drive-In Buffet ล่าสุด จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งเพิ่มเติม ห้ามรับประทานอาหารในรถ ชี้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้

หลังจากที่เปิดให้บริการได้ 2 วันของทางร้าน Daiso Sushi ร้านอาหารญี่ปุ่น ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ปรับตัวรับมาตรการของจังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุดแล้วเข้มงวด ทางร้านได้ปรับตัวรับมาตรการงดทานอาหารที่ร้าน มาเปิดให้บริการแบบ Drive-In Buffet  หรือเสิร์ฟเมนูบุฟเฟต์ถึงในรถผ่านการสั่งอาหารทางออนไลน์ซึ่งผลตอบรับกำลังดีขึ้น โดยทางร้านบริการเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่จอดรถของทางร้าน มีการเว้นระยะห่างและเพิ่มมาตรการเรื่องการป้องกันโรคต่างๆ อย่างเข้มข้น

แต่กระนั้นหลังจากที่มีการท้วงติงจากส่วนกลางเรื่องของการทานอาหารในรถว่าเสี่ยง คือไม่รู้ว่าคนในรถมาจากบ้านเดียวกันจริงไหม หรือการที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย และการกินอาหารในรถก็ถือว่าผิดจากการที่มีการออกคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อออกจากบ้าน และอยู่ในรถเกิน 1 คน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ ออกมา

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (2 เม.ย.) ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานต่อที่ประชุม ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 60/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสียชีวิตรายที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เสียชีวิตรายตังกล่าวไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และได้รับรายงานว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้ดำเนินการในลักษณะให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ

ดังนั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  จึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. เน้นย้ำทีมอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสอบ สร้างความรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาด หรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และให้สอดส่อง กำกับ ติดตาม ให้บุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้แจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ในพื้นที่เพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
  2. มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทุกอำเภอพิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสนอให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่

ในกรณีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 48/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเขียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  ซึ่งห้ามร้าน หรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไป บริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ร้านหรือ สถานที่และบริเวณโดยรอบ

ปรากฎว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ให้บริการในลักษณะ ให้ลูกค้าอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ (เช่น ได้ให้บริการ โดยให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในยานพาหนะ บริเวณที่จอดยานพาหนะของร้าน) กรณีดังกล่าวคณะกรรมการฯ พิจารณา เห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังคงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือ เจรจาโดยสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

ทั้งนี้ หลังจากมีการออกคำสั่งดังกล่าวเพิ่มเติมทางร้าน Daiso Sushi ได้รับการประสานแจ้งคำสั่งดังกล่าวทำให้ตั้งแต่วันนี้ทางร้านต้องปรับตัวอีกครั้งงดบริการเสิร์ฟเมนูบุฟเฟต์ถึงในรถแบบ Drive-In Buffet และอาจจะต้องปรับตัวอีกครั้งเพื่อหาทางรอด ซึ่งทางร้านเองแจ้งว่าที่ผ่านมาก็เป็นการปรับตัวของร้านหาทางออก แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ปิดฉาก บุฟเฟต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่ออกคำสั่งงดให้บริการ ชี้เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ