ข่าว

กสส. เยียวยาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังประสบภัยน้ำท่วม ปั้นหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซ่อมได้ซ่อมเป็นลดรายจ่ายครัวเรือน แถมพ่วงอาชีพเสริม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 กรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) จัดอบรมการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ให้เกษตรกรใน  3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือน ธ.ค. 2563 เพื่อให้สามารถซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กได้เองและในอนาคตสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กรมฯได้จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  ให้แก่เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือปัตตานี ยะลา  นราธิวาส  ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สามารถที่จะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและอนาคตจะสามารถสร้างอาชีพได้  
“ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรหรือสมาชิก สามารถที่จะซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กได้ด้วยตนเอง เพราะเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ก็คือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ประกอบอาชีพการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น  รถไถนาเดินตาม  เครื่องสูบน้ำ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องพ่นยา เป็นต้น ในอุทกภัยที่ผ่านมาเครื่องจักรเสียหายกันจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ หากพี่น้องเกษตรกรซ่อมเป็นต่อไปนอกจากซ่อมของตนเองแล้วอาจต่อยอดเป็นอาชีพเสริม รับซ่อมจากเกษตรกรอื่น ๆ ในชุมชนได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย เป็นการอบรมที่หวังผลให้ทำงานได้จริง “ นายวิศิษฐ์กล่าว

            กสส. เยียวยาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังประสบภัยน้ำท่วม ปั้นหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซ่อมได้ซ่อมเป็นลดรายจ่ายครัวเรือน แถมพ่วงอาชีพเสริม
                                นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับโครงการนี้จะจัดอบรม  7 รุ่น ๆละ  35  คน รวม  245 คน  ระยะเวลาดำเนินการช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564  โดยจะใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  หรือสถานที่อื่นๆที่สะดวก ใช้งบประมาณปี 2564  วงเงิน 456,400  บาท แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สำหรับ 7 รุ่นหรือประมาณ  65,200  บาทต่อรุ่น 
 โดยหลักสูตรนี้จะมีการอบรมหลักการทำงานของเครื่องยนต์  ชิ้นส่วนที่สำคัญและเทคนิคการถอดประกอบเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา และการฝึกภาคปฏิบัติการถอดเครื่องยนต์ขนาดเล็กด้วย  ทั้งหมดจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญจากสถานศึกษาในพื้นที่เป็นวิทยากรและเพื่อให้ผู้รับการอบรมซ่อมได้จริง ทำงานได้จริง

กรมได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการด้วย โดยจะต้องมีการทดสอบความรู้  ทักษะก่อนและหลังการอบรม และจะมีการประเมินผลหลังจบการอบรมด้วย เนื่องจากกสส.ต้องการให้การอบรมครั้งนี้ส่งประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและทำให้เกษตรกรสามารถที่จะช่วยตนเองได้ในอนาคต 

สำหรับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรมใน 7 รุ่นแรกประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี  3 สหกรณ์คือ สหกรณ์ประมงพื้นบ้านปาตาตีมอ จำกัด  สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาปะกาฮะรัง จำกัด  จังหวัดนราธิวาส 2 สหกรณ์ คือ  สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด  สหกรณ์การเกษตรสุไหง-โกลก จำกัด และจังหวัดยะลา  2 สหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด

กสส. เยียวยาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังประสบภัยน้ำท่วม ปั้นหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซ่อมได้ซ่อมเป็นลดรายจ่ายครัวเรือน แถมพ่วงอาชีพเสริม
กสส. เยียวยาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังประสบภัยน้ำท่วม ปั้นหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซ่อมได้ซ่อมเป็นลดรายจ่ายครัวเรือน แถมพ่วงอาชีพเสริม

กสส. เยียวยาเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังประสบภัยน้ำท่วม ปั้นหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ซ่อมได้ซ่อมเป็นลดรายจ่ายครัวเรือน แถมพ่วงอาชีพเสริม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ