ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'อนุสรา สิริวชิรภักดิ์' เป็นพันตรีหญิง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "อนุสรา สิริวชิรภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง และอีก 6 นาย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร  ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

1. ว่าที่พันโท ธวัชชัย ใบผ่อง            เป็น พันโท

2. ว่าที่พันตรี เกรียงไกร อ่อนสูงเนิน    เป็น พันตรี

3. ว่าที่พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์  เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่ร้อยเอก นพณัฐ ชุณหะนันทน์   เป็น ร้อยเอก

5. ว่าที่ร้อยโท จารึก เขียนวารี           เป็น ร้อยโท

6. ว่าที่ร้อยโท สมเจตน์ สักลอ          เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ร้อยโท ปัญญาวัฒน์ มีสวัสดิ์    เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'อนุสรา สิริวชิรภักดิ์' เป็นพันตรีหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'อนุสรา สิริวชิรภักดิ์' เป็นพันตรีหญิง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ