ข่าว

พระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ - สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร "อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ - สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" และอีก 5 นาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

อ่านข่าว - พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ - นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 34 นาย

1. ว่าที่ พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท

2. ว่าที่ พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี

3. ว่าที่ พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์, อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์, อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

CR : ราชกิจจานุเบกษา

#Lazada 3.3 BIG BONUS BRAND SALE เที่ยงคืน ถึง ตี 2 รับเงินคืน 10% ช้อปเลย

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์, อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ข่าวที่น่าสนใจ