ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์ เป็น พันเอก

2. ว่าที พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที พันตรี ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็น พันตรี

5. ว่าที พันตรีหญิง ศิริพร ค่านนท์ เป็น พันตรีหญิง

6. ว่าที ร้อยเอก วิศณุกร แก้วก่อง เป็น ร้อยเอก

7. ว่าที ร้อยโท สมศักดิ์ สุขศรีเด่น เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ, สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

พระบรมราชโองการ, สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

CR : ราชกิจจานุเบกษา

#Lazada ช้อปตรุษจีนเฮงตลอดปี 2021 แจกอั่งเปาทุกวัน ลดสูงสุด 88%

พระบรมราชโองการ, สิริวชิรภักดิ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ