ข่าว

ก.ศึกษาฯสั่งบุคลากร 28 เขตจังหวัด หมุนเวียน "ทำงานที่บ้าน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก.ศึกษาธิการ ประกาศให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทั้ง 28 จังหวัด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโควิด ให้บุคลากรทำงานที่บ้าน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และหมุนเวียนกันอย่างเหมาะสม ไม่ทิ้งงานบริการปชช. รวมถึงการเรียนการสอน โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน

วันที่ 3 มกราคม 2564  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามเอกสารประกาศของกระทรวง เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยในหนังสือระบุ ว่า ด้วยปรากฎการแพร่ระบาดของโรคโควิด ระลอกใหม่ และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรค จึงประกาศ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับการก.ศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้สถานศึกษาในเขต 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวง ในเขตทั้ง 28 จังหวัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวง ที่มีสถานที่ทำงานในเขต 28 จังหวัด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงาน จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

 

ข้อ 2 กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พัออาศัย อยู่ในเขต 28 จังหวัด และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งปกติและกรณีเฉพาะนอกเขต 28 จังหวัด ให้ผู้บริหารสั่งให้บคุลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามแนวทางในข้อ 1

กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขต 28 จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทางไป ปฏิบัติราชการทั้งกรณีปกติและกรณีเฉพาะในเขต ๒๘ จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้ บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัยรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม,ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้มาทำงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ 25 ตามข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษา ต้องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ก.ศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบ ทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชื้นเรียน

ก.ศึกษาฯสั่งบุคลากร 28 เขตจังหวัด หมุนเวียน "ทำงานที่บ้าน"

ก.ศึกษาฯสั่งบุคลากร 28 เขตจังหวัด หมุนเวียน "ทำงานที่บ้าน"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด