ข่าว

มร.ประกาศผล เลือกตั้งอธิการบดี "สืบพงษ์"คว้าชัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มร.ประกาศผล เลือกตั้งอธิการบดี "สืบพงษ์"คว้าชัย

23ต.ค.2563-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22  ต.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์  ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกประกาศคณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยระบุว่าตามที่คณะกรรมการอํานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงล่วงหน้า (ส่วนภูมิภาค) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงล่วงหน้า (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม และลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมนั้น ผลการตรวจนับคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปรากฏผลดังนี้(จำนวนผู้มีสิทธิสายคณาจารย์ 1,075คน มาใช้สิทธิ 995  คน จำนวนผู้มีสิทธิสายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง  2,655คน มาใช้สิทธิ 2,626 คน  จำนวนผู้มีสิทธิสายนักศึกษา 185,894คน มาใช้สิทธิ 11,530  คน)

ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีที่ได้รับคะแนนหยั่งเสียงรวมสูงสุด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยได้รับคะแนนผลรวมสูงสุดของร้อยละทั้งสามสาย

โดย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ได้คะแนนสายคณาจารย์ 659 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 66.23 สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 1,700 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 64.74 สายนักศึกษา 5,698  คะแนนคิดเป็นร้อยละ 49.42   โดยคะแนนรวมทั้งสามสาย คิดเป็นร้อยละ 180.39

มร.ประกาศผล เลือกตั้งอธิการบดี \"สืบพงษ์\"คว้าชัย

ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์  ได้คะแนนสายคณาจารย์ 129 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 12.96  สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 488 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 18.58  สายนักศึกษา 3,838 คะแนนคิดเป็นร้อยละ  33.29     โดยคะแนนรวมทั้งสามสายคิดเป็นร้อยละ  64.83

 รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว  ได้คะแนนสายคณาจารย์ 153 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 15.38  สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 342  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 13.02 สายนักศึกษา 1,357  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  11.77     โดยคะแนนรวมทั้งสามสายคิดเป็นร้อยละ  40.17

ทั้งนี้จะมีการเสนอผลคะแนนให้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรับทราบและดำเนินการตามขั้นตอน  โดยหากมีการอนุมัติตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว  ผศ.ดร. สืบพงษ์ จะทำหน้าที่อธิการบดีต่อจากผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

สำหรับ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ผู้ได้รับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะทำหน้าที่อธิบการบดีสี่ปีตามวาระการดำรงตำแหน่ง

คูปองส่วนลด 11 % FREE ส่งฟรี

มร.ประกาศผล เลือกตั้งอธิการบดี \"สืบพงษ์\"คว้าชัย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ