ข่าว

ร้องนายกฯ เหมืองทองคำ ทำผิด ก.ม. เรียก 'สุริยะ' แจงด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ร้องเรียนนายกฯ อ้างบริษัทเหมืองทองคำทำผิดกฎหมาย พร้อมยื่น 5 ข้อเรียกร้อง แนะนายกฯเรียก รมว.อุตฯ ชี้แจงความกระจ่างต่อ ครม.

ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ 20 คนเดินทางไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เร่งรีบดำเนินการเรียก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี กรณีบริษัทเหมืองทองคำทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.แร่ 2510 มาตรา 43 มาตรา 57 และ มาตรา 138 ให้อำนาจ รมว.อุตฯ ต้องเพิกถอนประทานบัตร 

ทั้งนี้จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการ5ข้อดังนี้

1 ขอให้ดำเนินการเพื่อให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจง มายังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สืบเนื่องจากกรณีบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด( มหาชน)ขุดทำเหมืองในถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 และทางสาธารณประโยชน์เป็นการเอาไปซึ่งสินแร่ทองคำและเงิน การกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติแร่ พ. ศ.2510 มาตรา 43 กรณีทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร และกรณีเปลื่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองอันเป็นการทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510มาตรา57

 ซึ่งกรณีดังกล่าวเช่นว่านี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 138 ได้ให้อำนาจหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเพิกถอนประทานบัตร ซึ่งเมื่อถ้ามีการเพิกถอนประทานบัตรก็จะส่งผลทำให้บริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) สิ้นสิทธิที่เคยได้รับไปตามกฎหมายของประเทศไทย แล้วจะส่งผลทำให้ไม่มีประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำอำนาจใดมาต่อรองกับประเทศไทยและจะไม่มีสิทธิ์ดึงประเทศไทยเข้าสู่อนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งตนและคณะได้ทำหนังสือบอกกล่าวไปยังนายสุริยะ เพื่อให้ดำเนินการเพื่อเพิกถอนประทานบัตรตามอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และให้เร่งดำเนินการ เรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง จากบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) เพื่อมาชดใช้คืนให้กับประเทศไทย และอ้างว่านายสุริยะ ไม่ดำเนินการใดมาจนถึงขณะนี้เพื่อเพิกถอนประทานบัตรส่งผลให้บริษัทอัครารีซอร์สเซสจากัด(มหาชน)ยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้กับประเทศไทยใอนุญาโตตุลาการมาจนถึงขณะนี้ จึงขอให้นายกฯเร่งดำเนินการให้นายสุริยะชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แท้จริงต่อนายกฯและต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบด่วนที่สุด

2 ขอให้อาศัยความตามพระราชบัญญัติแร่พ. ศ. 2510 มาตรา 138 ดำเนินการเพิกถอนประทานบัตร ของบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)เพื่อให้สิ้นสิทธิ์ที่เคยได้รับไปจากประเทศไทยและดำเนินการชี้แจงไปยังอนุญาโตตุลาการว่าบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) ได้ละเมิด ข้อตกลงอันเป็นการทำผิดเงื่อนไขสัญญาท้ายประทานบัตร จึงเป็นการทำผิดกฎหมายของประเทศไทยมาแล้วตั้งแต่ต้น ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะถูกดึงเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ

3 ขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาถอดถอนนายสุริยะ ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อ้างว่ามีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทย

4. ขอให้เร่งดำเนินการพิจารณา ทบทวนเพื่อรับรองร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ฉบับที่กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำและประชาชน กว่า 1หมื่นรายชื่อ เคยเสนอมายังนายกฯเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ดำเนินการออกเป็นกฎหมายพิเศษในการปกป้องคุ้มครองทองคำให้เป็นทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย จึงขอให้นายกฯเร่งดำเนินการทบทวน เพื่อรับรองร่างฉบับดังกล่าวให้ได้เดินหน้า เข้าสู่การพิจารณาในสภาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายสาคัญของประเทศไทยต่อไป และระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ ทองคำ และควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ ขอให้ดำเนินการออกพระราชกำหนดทองคำ เพื่อคุ้มครองทองคำมหาศาลไว้ให้เป็นทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยโดยห้ามมิให้บุคคลใดเอาสินแร่ทองคำในประเทศไทยไปเป็น ทรัพย์สินส่วนตนได้อีกต่อไป

5 ขอให้ตั้งท่านวิชา มหาคุณ เพื่อสอบสวน 5 คดี ที่พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องคดีและสั่งฟ้องคดีโดยมิชอบ อันเป็นพฤติการณ์ใช้ดุลพินิจโดยบิดผันข้อกฎหมายสั่งคดี โดยใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจมีเจตนาพิเศษที่จะช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องได้รับโทษในคดีอาญาซึ่งผู้ต้องหาคือบริษัทอัครารีซอร์สเซสจากัด ( มหาชน) กับพวกโดยเอกสารหลักฐานตนได้เคยยื่นมายังนายกฯแล้วก่อนหน้านี้และจะนำเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งท้ัง 5 คดี

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด