ข่าว

ด่วน !ช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อรายมีผลแล้ว           

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. ออกประกาศกระทรวงฉบับใหม่ช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อราย มีผลแล้ว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามประกาศกระทรวง พม. เรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์ จัดการศพตามประเพณีฉบับใหม่แก่ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท  โดยมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา(19พ.ค.2563)เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

สำหรับหลักเกณ์ ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจ (ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน) เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

 

ทั้งนี้การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครองของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ โดยสามารถยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตาย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด