ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมเจ้าท่าออกมาตรการป้องกันไวรัสโรคโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมเจ้าท่าออกมาตรการป้องกันไวรัสโรคโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 52/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 52/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ความว่า

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

 

 

               ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไว้ นั้น

               อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

               ข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อและใช้บริการกรมเจ้าท่า และผู้ใช้บริการท่าเรือกรมเจ้าท่า ต้องผ่านการคัดกรอง (วัดอุณหภูมิ) หากพบว่ามีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองติดต่อแจ้งสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 1422 และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการสัมผัสพื้นผิวของสิ่งของหรือสถานที่

 

 

 

               ข้อ 2 ให้แต่ละหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กำหนดพื้นที่สำหรับการทำงาน/การติดต่อใช้บริการ โดยกำหนดให้เว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

               ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในราชการ ทั้งรถและเรือ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

               ข้อ 4 ให้บริหารจำนวนผู้ขอรับบริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการดำเนินการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

               ข้อ 5 ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ง่าย คือ กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้บุคคลเหล่านี้ทำงานที่บ้านเป็นลำดับแรก

 

 

 

               ข้อ 6 ให้ทุกหน่วยงานเปิดให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการตามปกติ ทั้งนี้ ให้บริหารจัดการให้มีการเหลื่อมเวลาการทำงานและพักเที่ยง ให้เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้น ขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

               ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

               วิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมเจ้าท่าออกมาตรการป้องกันไวรัสโรคโควิด-19

 

 

 

logoline