ข่าว

ราชกิจจาฯ ยกเลิกระเบียบ คตง. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สตง.

ราชกิจจาฯ ยกเลิกระเบียบ คตง. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สตง.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2563

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2563 ความว่า

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

 

 

               โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2563”

               ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

               ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549

               ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

               พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

 

logoline