ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

               ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนห้าหมื่นบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

               ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1 ต้อง

               (1) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้ลงทะเบียนตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยของกระทรวงการคลัง

               (2) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการและจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

 

 

               (3) เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทและได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2561

               ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

               สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

logoline