ข่าว

เปิด4ด่าน มาเลย์ส่งคนไทยกลับประเทศ

เปิด4ด่าน มาเลย์ส่งคนไทยกลับประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด4ด่าน มาเลย์ส่งคนไทยกลับประเทศ

 

                 ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๑) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓ (5) ให้มี การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่พํานักในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอประกาศ ดังนี้

๑. จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส แจ้งว่า จะอํานวยความสะดวกให้คนไทยในมาเลเซีย เดินทางกลับเข้าไทยที่จุดผ่านแดน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) ท่าเรือตํามะลัง ๒) วังประจัน ๓) สะเดา และ ๔) สุไหงโกลก

๒. ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารในการผ่านแดน ดังนี้

๒.๑ ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยในใบรับรองแพทย์ ต้องระบุข้อความ “Fit to Travel" และมีอายุไม่เกิน ๗๒ ช.ม. ในขณะเดินทางผ่านแดน

๒.๒ หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือ รับรองฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ไม่มีเอกสารทั้งสองรายการข้างต้น และหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยเด็ดขาด

๓. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับไทยตามช่องทางข้างต้น ไปติดต่อขอใบรับรองแพทย์ Fit to Travel จากคลินิกหรือโรงพยาบาลใดก็ได้ โดยรายชื่อคลินิกและ สถานพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์เท่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมได้ปรากฏตามเอกสารแนบ

เปิด4ด่าน มาเลย์ส่งคนไทยกลับประเทศ

 

 

              เมื่อมีใบรับรองแพทย์ Fit To Travel แล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับ ประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ๒ วิธี ดังนี้

๓.๑ แบบออนไลน์ โดยลงทะเบียนและ upload ใบรับรองแพทย์ Fit to Travel ที่ https:/forms.gle/GYnnZ9bZCEBsalmK9

๓.๒ ติดต่อด้วยตัวเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องน้ํา ใบรับรองแพทย์ Fit to Travel มาด้วย ตามรายละเอียด ดังนี้

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐- ๑๓. ๐๐ น. และ ๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.

- สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร.+๖๐๙๗๔๓๐๖๔๐ และ +๖๐๑๙๖๖๗๕๒๖๖

- สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่โทร. +๖๐๑๒๓๙๑๔๘๖๖

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ https://bit.ly/3dEco5a หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. +๖๐๑๗๗๐๐๔๘๒๒ ๒๐๑๑๑๑๗๒๑๔๖๓ และ +๖๐๑๑ ๑๑๖๐๘๓๗๙

๔. สําหรับผู้ที่ชะลอการเดินทางออกไปและจะอยู่รอในมาเลเซียจนกว่าสถานการณ์ คลี่คลาย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและข้าวสารอาหารแห้งอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ของพี่น้องคนไทยในมาเลเซียให้ทั่วถึงที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

Wash

(นายณรงค์ ศศิธร) เอกอัครราชทูต

เปิด4ด่าน มาเลย์ส่งคนไทยกลับประเทศ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง