ข่าว

  ปตท.สผ. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ปตท.สผ. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

  ปตท.สผ. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

                ปตท.สผ. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ปตท.สผ. http://www.pttep.com/en/index.aspx  

  ปตท.สผ. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

           นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามในคำสั่งประกาศ  ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

            ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมจากเดิมเป็น เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือที่อ้างถึงจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 (ประกาศฯ) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง

            คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 7/2563/479 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นว่า ปตท.สผ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ สมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงมีมติ ดังนี้
            ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ

             ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
            ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. แล้ว โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 3.75 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

             และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิม ตามมติคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563/473 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท             

                ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1.(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
          

           ปตท.สผ. ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้อย่างกะทันหันด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID–19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป  

  ปตท.สผ. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง