ข่าว

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ ผู้เช่าโวยตึกปิดข้อมูล ตั้งคำถาม ทำไมไม่แจงรายละเอียดเพื่อผู้เช่ารายอื่นๆ จะได้ปฏิบัติตัวถูกและระวังป้องกัน ขณะที่"อินเตอร์ลิงก์ " แจง ฉีดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  นายรฤก อ.อินทรวิชิต  ผู้จัดการทั่วไปอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้มีหนังสือลงวันที่  27 มีนาคม 2563 ได้มีหนังสือถึง ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าและผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  ว่า

    เรียน ท่านผู้ประกอบการร้านค้าเช่าและผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
    เรื่อง มาตรการกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ หมายเลขยูนิต 1858/85
      สืบเนื่องจากในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารอาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้รับแจ้งว่าพนักงานท่านหนึ่งในผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งทางอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นหนึ่งในพนักงานของผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบริษัท หมายเลขยูนิต 1858/85 โดยพนักงานคนดังกล่าวได้ปฏิบัติงานจากที่บ้านตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563

  ทางอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ มีความห่วงใย และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการ พูดคุย ตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานรายดังกล่าวทันที พร้อมทั้งร้องขอให้ผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานรายดังกล่าวปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 2 (สอง) สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 และขอเรียนแจ้งและขอความร่วมมือให้ผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน พนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ/ใช้บริการ และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ดำเนินการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสกับโรงพยาบาล และกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 (สิบสี่) วัน

 

     และเพื่อความมั่นใจสูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดูแลสุขอนามัยของผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ/ใช้บริการ ทางอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้จัดให้มีการฆ่าเชื้อ รวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในพื้นที่หมายเลขยูนิต 1858/85 และพี้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ที่คาดว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้งานหรือมีความเกี่ยวข้อง จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
      นอกจากนี้อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ยังได้ออกมาตรการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    ได้แก่
   • จัดให้มีการวัดอุณหภูมิของผู้เข้าโครงการ/อาคารทุกคน และตั้งจุดคัดกรองในทางเข้า-ออกของทุกโครงการ/อาคาร
    • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าใช้บริการภายในโครงการ/อาคาร ในกรณีต่อไปนี้
➢ ผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคคลในครอบครัว หรือประวัติการพบปะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันที่ผ่านมา
➢ ผู้ที่มีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองข้างต้น ตามที่ฝ่ายบริหารของแต่ละโครงการ/อาคารกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
  • ประสานและขอความร่วมมือกับผู้เช่าในการกำหนดมาตรการภายในของหน่วยงานของ(ผู้ประกอบการร้านค้า/ ผู้
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน)

     ➢ งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน เขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้พนักงานของท่านปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเป็นการกักตัวเองและเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน
   ➢ งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดงานที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม
➢ งดหรือหลีกเลี่ยงการเชิญแขกจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
➢ ขอความร่วมมือในการสวมหน้าการอนามัยในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง และลิฟท์โดยสาร
➢ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่าเสมอ
➢ หากพนักงานบริษัทของผู้เช่า ที่มีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการต้อง
สงสัยเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดใช้ความระมัดระวังในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยป้องกันตัวเองและผู้อื่น โดยให้สวมหน้ากากอนามัย และจัดให้
พบแพทย์ในทันที พร้อมทั้งแจ้งฝ่ายบริหารโครงการโดยเร็วที่สุด
• จัดให้มีการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big cleaning) ในทุกโครงการ ทุก 30 (สามสิบ)วัน
ทั้งนี้ทางอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ จะยังคงเฝ้าตดิดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ
และองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และพร้อมเสมอที่จะกำหนดแนวทาง มาตรการ และนโยบายในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ท่านผู้เช่า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ/ใช้บริการ พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ทางฝ่ายอาคาร ยังได้ชี้แจงรายละเอียด"ไทม์ไลน์"ของผู้ที่ติดเชื้อ Covid19 ดังนี้

6 มีค. 2563 พนักงานของบริษัทที่ติดเชื้อ ทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้มาตึกเนื่องจากโยบาย work from home ของบริษัทฯ

17 มีค. 2563 พนักงานของบริษัทที่ติดเชื้อ ไปพบเพื่อนภายนอกอาคาร

20 มีค. 2563 เพื่อนคนดังกล่าว ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส Covid19

23 มีค. 2563 พนักงานของบริษัทที่ติดเชื้อไปตรวจ

26 มีค. 2563 ผลออกว่า พนักงานของบริษัทที่ติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัส Covid19

26 มีค. 2563 บริษัทของผู้ที่ติดเชื้อ แจ้งฝ่ายอาคารฯ

จึงสามารถ ยืนยันได้ว่า ผู้ที่ติดเชื้อ Covid19 ไม่ได้เข้ามายังอาคารของเราในช่วงเวลาที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อ

 และหลังจากทางฝ่ายอาคารฯ ได้รับแจ้ง​  ต่อมาเมื่อวันศุกร์​ที่ผ่านมา ได้แจ้งสาธารณสุข​เข้ามาสำรวจ​และสอบ​แล้ว​
พร้อมฉีดพ่น​ชั้น​18​ลิฟท์ และพื้นที่สาธารณะ ​ 

              ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

              ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

    รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานบริษัทดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ ไปทานข้าวกับคนไทยและคนไทยบอกเขาว่าติดโควิด พนักงานคนดังกล่าวจึงไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ โควิด-19​
 

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด
ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนา พบผู้ติดเชื้อ โควิด

logoline