ข่าว

สั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์รับพ.ร.บ.ฉุกเฉิน

สั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์รับพ.ร.บ.ฉุกเฉิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์รับพ.ร.บ.ฉุกเฉิน

            กรมบัญชีกลางสั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ หลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคุมโควิด-19  

  สั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์รับพ.ร.บ.ฉุกเฉิน สั่งแก้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์รับพ.ร.บ.ฉุกเฉิน

 

             นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังประธานกรรมการวินิจฉัยกองการพัสดุภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดําเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ว่า

             ด้วยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เป็นผลให้การดําเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือ การจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษานั้น ไม่สามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้ทัน ซึ่งหากดําเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

               ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ อาศัยอํานาจตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

              1.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ในแต่ละครั้ง ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง

                 โดยให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามข้อ 74 วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

                  2.การดําเนินการตามข้อ 1 หากมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 89(4) โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างกําหนด และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบฯ ข้อ 91 วรรคสอง

           

                 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง