ข่าว

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตร.

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตร.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตำรวจ 6 นาย

 

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศต ารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน ๖ นาย ดังนี้

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตร.

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตร.

logoline