ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 ราย มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ (๒) และ (๔) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

๒. ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 

 

๓. ร้อยตำรวจตรี เคล้า พูลแสง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วได้กระทำผิดอาญาและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ทั้งนี้ ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี และ ร้อยตำรวจตรี เคล้า พูลแสง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด