ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เลื่อนเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เลื่อนเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศ คำสั่ง ก.กลาโหม เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 63

 

 

          เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดการโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออก "ไข่ไก่" ไปนอกราชอาณาจักร ระยะเวลา 7 วัน

 

ตามที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดให้เรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการในระหว่างเดือนเมษายน กับเดือนพฤษภาคม สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ กองทัพบกได้กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย นำยกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี


จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดกำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยง ของทหารกองเกินและประชำชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชกำรกองประจำการ 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงให้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ทหารกองเกิน ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อนกรรตรวจเลือกตามคำสั่งนี้ที่จะไม่มาทำการตรวจเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ได้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เลื่อนเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด