ข่าว

เปิดหลักเกณฑ์ work from home ทำงานที่บ้านของข้าราชการ

เปิดหลักเกณฑ์ work from home ทำงานที่บ้านของข้าราชการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับทราบแนวทางการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสํานักงาน ก.พ. และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากําหนด แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือกําหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีต่อไป โดยให้คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและ ความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง คํานึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงกําหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

๑.๑ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยให้ ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก มาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งตามปกติ สําหรับผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบ ภายใน และผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ผู้บริหารที่กํากับดูแลพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม

๑.๒ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม พิจารณากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามความจําเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

๑) ลักษณะงาน พิจารณาจากภารกิจ ประเภทงาน วิธีการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่เกิด ผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการอํานวยความสะดวกต่อการให้บริการกับประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากผู้ปฏิบัติงานที่มีสถานที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทํางาน หรือที่ต้องอาศัยรถโดยสารสาธารณะ เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ทํางานและสถานที่พักอาศัย เป็นลําดับแรก เพื่อลดอัตราเสี่ยงของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒) รูปแบบวันเวลาปฏิบัติงาน กําหนดวันเวลาให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

เปิดหลักเกณฑ์ work from home ทำงานที่บ้านของข้าราชการ

 

 

๓) การลงเวลาปฏิบัติราชการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้รายงานตัวพร้อม ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามกําหนดเวลาและช่องทางตามที่ตกลงกัน สําหรับผู้มาปฏิบัติตามปกติให้ลงเวลา การมาปฏิบัติราชการตามปกติ

๔) ผู้ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องปฏิบัติงานที่บ้านขณะปฏิบัติราชการ และมิให้ออกจาก บ้านโดยไม่จําเป็น โดยต้องปฏิบัติตนเหมือนปฏิบัติราชการในที่ตั้งปกติ

๕) แนวทางการกํากับติดตามงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน

          (๑) ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่บ้านในสังกัดจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ เพื่อใช้ ในการกํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน

          (๒) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระหว่าง การปฏิบัติงานที่บ้าน ตามเอกสารใน (๑) รวมทั้งให้มีการติดต่อสื่อสารและรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอทุกวัน หรือรายสัปดาห์

           (๓) ในระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการทํางาน เช่น รายงานความก้าวหน้าของงานผ่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ Line เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานที่บ้าน

๖) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ของทางราชการ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานรายใดมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สํานักงานเพื่อ การปฏิบัติงาน ให้นําเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สํานักงานไปปฏิบัติงานที่บ้านได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม โดยต้องดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวมิให้เกิดความเสียหาย

๒. การดําเนินการสําหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน

            (๑) ต้องปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติ ราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องพร้อมให้สามารถ ติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องสําคัญเร่งด่วนผ่านระบบ ออนไลน์ หรือสถานที่ที่ผู้บังคับบัญชากําหนด เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม โดยเคร่งครัด

             (๒) ในช่วงระยะเวลาที่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะลา ในทุกกรณีตามที่ระเบียบกําหนด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ อนุญาตผ่านช่องทางที่ตกลงกัน เช่น Line หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

            (๓) เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาที่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงาน ตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม

เปิดหลักเกณฑ์ work from home ทำงานที่บ้านของข้าราชการ

๒.๒ ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม

         (๑) ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม จัดทํารายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขาธิการ

         (๒) ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัปกลุ่ม มีหน้าที่ติดตาม กํากับดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการให้ได้ผลตามเป้าหมายและเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

         (๓) กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือความจําเป็น ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/ สํานัก/กลุ่ม สามารถสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โดยทันที

         (๔) กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะลาทุกกรณีในช่วงที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม อนุญาตผ่านช่องทางที่ตกลงกัน เช่น Line หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

๓. สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม อาจพิจารณาให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการหมุนเวียนเหลื่อมเวลาพัก กลางวัน เป็น ๓ ช่วงเวลา คือ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.00 น. และเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน/กอง/ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม จัดทํารายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะขอ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงาน เลขาธิการ

๔. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบรองรับการประชุมออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน

๕. ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ กํากับและติดตามการดําเนินการของหน่วยงานที่กํากับดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้

๖. ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ) ประเมินและ รายงานผลการดําเนินงานให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบทุกสองสัปดาห์

เปิดหลักเกณฑ์ work from home ทำงานที่บ้านของข้าราชการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด