ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดวธ. เผย ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

 


            วันที่ 12 ธ.ค. 2562 - นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเนื้อหาระบุพอสังเขปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

      อ่านข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

          ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๗ที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 

             (๑) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 

 

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดฯ

                                            นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

             ((๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง (๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง (๕) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการคันคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน


         

       

 

           ((๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม

 

             ((๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม(๙) ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 

             ((๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

             (ทั้งนี้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ ราชการบริหารส่วนกลาง มี(๑) กองกลาง(๒) กองกฎหมาย(๓) กองการต่างประเทศ(๔) กองตรวจราชการ(3)กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม(๖) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ