ข่าว

รุ่นใหม่มาแรง...."Young OTOP"เจาะลูกค้า 4.0

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พช.ลุยยกระดับ"Young OTOP"ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงใจกลุ่มลูกค้ายุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์

 

 

17 สิงหาคม 2562 นายนิสิต จันทรสมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาความยากจน ส่งผลให้ประชาชนในทุกระดับได้รับความเดือดร้อน  

 

 

รุ่นใหม่มาแรง....\"Young OTOP\"เจาะลูกค้า  4.0

 

โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานราก กรมการพัฒนาชุมชน เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงได้ดําเนินโครงการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ (Young OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนรวม เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่า เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อยางสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า ต้องนําความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (STORY) การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ลวดลาย สีสันการใช้ประโยชน์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

รุ่นใหม่มาแรง....\"Young OTOP\"เจาะลูกค้า  4.0

 

ภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล และโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง15-30 ปี ต้องมีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีนวัตกรรมและทันสมัย เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด4.0 และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

 

นายนิสิต กล่าวอีกว่า สําหรับทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือ Young OTOP ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล ซึ่งดําเนินการไปแล้ว ผู้เข้ารวมโครงการ จํานวน 71 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จํานวน 64 ราย

 

รุ่นใหม่มาแรง....\"Young OTOP\"เจาะลูกค้า  4.0

 

สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 88 รายผ่านการคัดเลือกเข้าสูกระบวนการพัฒนา จํานวน 51 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้จากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) เพิ่มมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/มีแบรนด์สินค้า (Design) การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน (Certify) การพัฒนาสินค้าระบบออนไลน่เพิ่มช่องทางการจําหน่าย (Online)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมและมีความทันสมัย ตอบรับกลุ่มลูกค้าตลาดสากล (Modern & Innovation) 

 

กิจกรรมที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง ซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ที่ผานมา กิจกรรมที่ 3 เป็นการให้คําปรึกษาเชิงลึกในระดับพื้นที่ ดําเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2562 และกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมทดสอบตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Young OTOP นําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า

 

รุ่นใหม่มาแรง....\"Young OTOP\"เจาะลูกค้า  4.0

 

โดยโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล กําหนดจัดแสดงและจําหน่ายสินคา ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร ส่วนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ กําหนดจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ณ ห้างเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ