ข่าว

ส.ป.ก.4.0เชื่อมดาวเทียมแบบจลน์วัดพิกัดแม่นยำสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยุค 4.0"ส.ป.ก.เชื่อมโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์วัดพิกัดพื้นที่แม่นยำสูง จบข้อพิพาทแนวเขตคลาดเคลื่อนเพียง 4 ซม. รองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map

 

 8 พฤษภาคม 2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของส.ป.ก. ที่ผ่านมามักประสบปัญหาเรื่องความแม่นยำของค่าพิกัดแผนที่ 

 

 

หรือเนื้อที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการรังวัดใหม่จนนำไปสู่ปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตและเนื้อที่ที่ดิน ตลอดจนปัญหาการออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. 4-01) ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากส.ป.ก.รังวัดรูปแปลงที่ดินด้วยวิธีแผนที่ชั้นสอง ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก.แม่นยำและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ส.ป.ก. จึงนำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมมาช่วยสำรวจรังวัด เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ (ไม่เกิน 4 เซนติเมตร) และเป็นที่ยอมรับของมาตรฐานสากล ขณะนี้ส.ป.ก.อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) 88 ชุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบดาวเทียมเพื่อนำมาใช้ในงานสำรวจรังวัดและทำแผนที่ของส.ป.ก. ในการจัดที่ดินให้เกษตรกร

 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีการสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียมยังจะช่วยยกระดับระบบแผนที่แปลงที่ดินของส.ป.ก. ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นและสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแผนที่แปลงที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map การจัดทำแผนที่ฐาน Base map มาตราส่วน 1 : 4,000 ของประเทศไทย (ONE DATUM) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล (Big Data) ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัย สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

 

สำหรับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็นการสำรวจรังวัด ด้วยการเปิดรับสัญญาณดาวเทียมในบริเวณพื้นที่ที่มีโครงข่าย RTK GNSS Networkซึ่งประกอบด้วย สถานีควบคุม (Control Station) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuous Operating Reference Station : CORS) และระบบสื่อสาร (Communication System)  

 

โดยสถานีควบคุมทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม จัดเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูล สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวรเป็นหมุดหลักฐานแผนที่ที่ถูกติดตั้งอย่างถาวรทำหน้าที่ส่งข้อมูลดาวเทียม ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งไปยังสถานีควบคุมตลอดเวลา ส่วนระบบสื่อสารทำหน้าที่รับส่งข้อมูลดาวเทียมภายในระบบโครงข่ายการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบ RTK GNSS Network หรือติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วยกัน

 

สำหรับประโยชน์ของการสำรวจรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ นอกจากจะได้แผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. ที่เป็นระบบพิกัดมาตรฐานสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 แล้ว ค่าพิกัดที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจรังวัด ตำแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ความถูกต้องตรงกันของตำแหน่งแปลงที่ดินระหว่างแผนที่กับตำแหน่งที่ดินจริงในภูมิประเทศ

 

ตลอดจนการทับซ้อนของการสำรวจรังวัดและการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) นอกจากนี้ เมื่อแผนที่เป็นระบบพิกัดเดียวกันทั้งหมด การบูรณาการการใช้ข้อมูลแผนที่ระหว่างหน่วยราชการจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการนำมาใช้บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ ขณะที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการขอสำรวจรังวัด รังวัดแบ่งแปลง และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรอีกด้วย

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ