ข่าว

SME ไทย จับมือ สปป.ลาว สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาพันธ์ SME ไทย จับมือ สปป.ลาว สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์


          3 พ.ย.61-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ รักษาการประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย ส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหารและ ผู้ประกอบการ SME ไทย หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพ และยกระดับ ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ไทย-ลาว (Lao Organic Cluster and Thai-Lao Factory SME 4.0) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์ SME ไทย กับ สมาคมส่งเสริมพัฒนากสิกรรมลาว กับ ฯพณฯ ดร.บุญขวาง คำบุญเฮือง รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว 
           

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์ SME ไทย มีการประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับข้าราชการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และเกษตรกรสปป.ลาวที่มี ความพร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความปลอดภัยในอาหาร สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภค และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย ได้จัดเตรียมหลักสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดให้เข้าใจถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติที่จะใช้พื้นที่นำร่อง

      SME ไทย จับมือ สปป.ลาว สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
          พื้นที่ป่าและพื้นที่เปิดใหม่ของ สปป.ลาว มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ ด้านการทำเกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์ ทำให้เป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ เป็นฐานการผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของภูมิภาค ประกอบกับ สปป.ลาว ได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
         เพราะตลาดโลก มีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพและคุณภาพของอาหาร  รวมทั้งมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีมูลค่า 3 ล้านล้านบาท โดยตลาดใหญ่ที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนประมาณ 50% รองลงมาเป็นเยอรมันนี 11% และฝรั่งเศส 7% ส่วนมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการทำตลาดในประเทศ 30%  ซึ่งมูลค่าทางการตลาดเกษตรอินทรีย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2557 โดย ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 20% ทุกปี ขณะที่ตลาดต่างประเทศ 70% 
        โดยจะเห็นว่าช่องทางการทำตลาดในต่างประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นและมีโอกาสอีกมากสำหรับเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

          SME ไทย จับมือ สปป.ลาว สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

         ทั้งนี้ สปป.ลาว มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศด้านกสิกรรมสะอาด หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสปป.ลาวมีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติเเละประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ที่จะถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อนำรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ทั้งของไทยและ สปป.ลาวร่วมกัน

ติดตามข่าวเพื่อ SMEs ได้ที่ [email protected] สมาพันธ์ SME ไทย

Facebook สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaisme

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด