ข่าว

กกท. มอบเครื่องราชย์ฯ ให้นักกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

กกท. มอบเครื่องราชย์ฯ ให้นักกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน กกท.,นักกีฬา และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา

พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน กกท.,นักกีฬา และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2558 รวมทั้ง มอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะ อุทิศ แก่พนักงานที่ปฎิบัติงานครบ 30 ปี , 25 ปี, 15 ปี และรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 89 วินาทีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เวลา 08.19 น. เป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, เวลา 09.50 น.เป็นพิธีสงฆ์ ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก
จากนั้น ในเวลา 10.30 น. เป็นพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน กกท. , นักกีฬา และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2558 รวมทั้ง พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศ แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี , 25 ปี,15 ปี, รางวัลพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ประกอบด้วย
รายชื่อนักกีฬาที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีดังนี้ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายจำรัส  ฤทธิเดช, พันจ่าโท ดำรงศักดิ์  สร้อยศรี, นายทัศไนย  เกื้อกูลรัฐ, เด็กชายทัศพงษ์  แสงอุทัย, นายธนาวุฒิ  ไหวพินิจ, นายธวัช  สุจริตธุระการ, นายเนติพงศ์  ศรีทอง, นายปฏิวัติ  แจ่มจันทร์, นายพรเทพ  พูลแก้ว, จ่าอากาศโท วุฒิชัย  มาสุข, จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง, จ่าอากาศโท สุขสรรค์  เพียจันทร์, นายเสกสรร  ทับทอง, นางสาวจริญา  ขันกสิกรรม, นางสาวจุฑาธิป  มณีพันธุ์, นางสาวณิชชาอร  จินดาพล, นางสาวประภาพร  ภูมิขุนทด, นางสาวปราญชลี  มุลเกษม, นางสาวปัทมา  นันทอินทร์, นางสาวพรทิพย์  บูรณะประเสริฐสุข, นางสาวศุภัทรา  เคหา และนางสาวอรอุมา  สิทธิรักษ์
ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นางสาวเอรียา  จุฑานุกาล, นายจริวัฒน์  ตระกูลมา, พันจ่าตรี ไชยกาล  ชูชื่น, พันจ่าตรี  ทศพร  พลเศษย์, นายประดิษฐ์  บุรี, พันจ่าตรี พรชัย เทศดี, เด็กชายมนัสนันท์  มั่นขันธ์,นายรดมยศ  มาตเจือ, นายราชวัตร  แก้วปัญญา, นายศุภนร  ศุขสวัสดิ  ณ อยุธยา, นายอนุสรณ์  สมมิตร, นางสาวจารุวรรณ  ไชยการ, จ่าอากาศโทหญิง ณัฎยา  อยู่ทอง, จ่าอากาศเอกหญิง ทัศมาลี  ทองจันทร์, นางสาวนิภาพร  นพศรี, นางสาวปิยะนุช  แป้นน้อย, นางสาวรัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอง, นางสาววราพร  บุญยู่ฮง, นางสาววิชชุดา  ไพจิตรกาญจนกุล และนางสาวสุรัตนา  ทองศรี
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกฤษฎา  นามสุวรรณ, นายกฤษฎา  สมคะเน, นายกษิดิศ  เล็บครุฑ, นายกิตติคุณ  ศรีอุทธวงศ์, นายเกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน, นายจรัญ  สะเทิงรัมย์, นายจิรนันท์  หทัยชูเกียรติ, นายจิระพงศ์  มีนาพระ, นายจิรายุ  รักษาแก้ว, นายฐิติพันธ์  พ่วงจันทร์, นายณัฐวร  แหวนพรหม,สิบตรี ธนวัฒน์  ชุ่มเสนา, นายธีรศักดิ์  นาคประสงค์, เรือตรี ปิยพันธ์  เผ่าพัฒน์, นายภาณุพงศ์  ประทีป, นายมนตรี  แหวนประดับ, นายรัตนพล  โสวัน, นายวิชัย  สิงห์ทอง, นายวิชาญ  ใจเที่ยง, นายสราญจิต  เจริญสุข, จ่าอากาศเอก สุรนาท  ผดุงสรรพ, นายอภิชัย  วันดี, นายอภิสิทธิ์  พรมแก้ว, นายอัครินทร์  กิจวิจารณ์, นายอัฐพล  เอื้ออารี, นางสาวขวัญฤทัย  ปากดี, นางสาวณัฐกานต์  บุญเรือง, นางสาวธันยพร  พฤกษากร, นางสาวนภพวรรณ์  เลิศชีวกานต์, นางสาวเบญญาภา  นิภัทร์โสภณ, นางสาวแพรวพรรณ  แก้วศรี, ร้อยโทหญิง ภัสสร  จักษุนิลการ, นางสาวลักษิกา  คำขำ, นางสาววรัชญา  วงค์เทียนชัย, นางสาววันวิสา  สังขริม, นางสาววิภาดา  จิตพรวน และนางสาวสุเบญรัตน์  อินแสง
ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ สิบเอก กมล  ประเสริฐ, นายกฤษฎา  นิลไสว, สิบตรี โกมินทร์  เนาว์นันท์, นายคณาวุฒิ  รุ่งโรจน์, นายชนินทร์  แซ่เอียะ, นายณัฐกุล  แบ่งทิศ, นายตะวัน  พงศ์พันธุ์, นายนภิศ  ต่อตั้งพานิช, สิบเอก พงษ์พันธ์  อบถม, นายพีระเทพ  ศิลาอ่อน, นายพีระพัฒน์  โน๊ตชัยยา, พันจ่าตรี วันฉัตร  ธานี, นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์, นายสหรัฐ  สัมมาญาณ, จ่าเอก อดิเทพ  ศรีชาติ, จ่าตรี เอกกวี  รื่นพารา, นางสาวกนกพรรณ  สวนสันต์, นางสาวณัฐธยาน์  ธนรณวัฒน์, นางสาวพรพรรณ  เกิดปราชญ์, นางสาวสุนันทา  มัจฉาชีพ และนางสาวอัจฉราพร  คงยศ
ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกฤษณพงศ์  นนทะโครต, นายกฤษดา  ฉันไชย, นายกิตตินนท์  นามขุนทด, นายกิตติพงษ์  วิชิรมโนวงค์, นายคณิต  ศิลปศร, นายคุณานนท์  สุขแก้ว, นายเจนรบ  สำเภาดี, นายฉัตรกมล  มณีจักร, นายชนาธิป  สรงกระสินธ์,นายชนานันท์  ป้อมบุบผา, นายชาญฤทธิ์  ฉากเขียน, นายเชาว์วัตน์  วีระชาติ, นายตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์, นายทริสตอง  โด้, นายทวีศักดิ์  ทองสาย, นายธงไชย  สมบัติเกิด, นายธนบูรณ์  เกษารัตน์, นายธนภัทร  จังพานิช, นายธนากร  สังแก้ว, จ่าสิบเอก ธนาวุฒิ  ธรรมะไหว, สิบเอก นภดล  คงแถวทอง, นายนฤบดินทร์  วีรวัฒโนดม, นายนูรูล  ศรียานเก็ม, นายบัณฑิต  ช่วงไชย, นายบุญทอง  โซวสง่า, พันจ่าโท บุญส่ง  อิ่มทิม, นายประณต  ภู่ระหงษ์, นายประพฤติ  ชัยธนสกุล, นายปิติภูมิ  ภาษี, นายพงศธร  ปัญญาทอง, นายพรเทพ  วาปีศิริ, จ่าเอก พรธวัช  อินลี, นายพรพรหม  คร่ำสุข, นายพรอนันต์  พยุงเกษม, นายพร้อมรบ  จันทิมา, นายพีระเชษฐ  จันทรา, จ่าเอก พูลลาภ  ไหมเกิด, ดาบตำรวจ เพิ่มพูน  ตาปัญญา,นายภวรวัชต์  รอดดี, นายภานุพงศ์  เพชรลือ, นายภิญโญ  อินพินิจ,นายมนตรี  พ่วงลิบ, นายมาซายูกิ  เทราดะ, นายยศพล  วัฒนะ, นายรุ่งรัฐ  ภูมิจันทึก, พันจ่าตรี ละออ  เอี่ยมลึก, นายวริศ  สอนบุตรนาค, พันจ่าตรี วิญญา  สีชมชื่น, นายวิทยา  ทำว่อง, นายศรีขรินทร์  วรรณสา, นายศิวกร  จักขุประสาท, นายศุภฤกษ์  วิจารณ์, นายสมพร  ยศ, นายสารัช  อยู่เย็น, นายสาริศ  สุวรรณรัตน์, จ่าเอก สุธี  ฉิมชัย, นายสุริยา  สิงห์มุ้ย, นายสุริยา  สุวรรณสิงห์, นายสุวิชา  ทาลา, นายอดิศร  พรมหมรักษ์, นายอนันต์  วงศ์สว่าง, นายอภิชาครีย์  พงษ์เหล่าขำ, จ่าเอก อัษฎาวุท  มิฒิหลี, นายอาดีลัน  เจ๊ะแมง, นายอาทิตย์  ดาวสว่าง, นายเอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ, นางสาวกรกานต์  ปึงพงศากุล, เด็กหญิงกัลยกร  หิรัญเพิ่ม, นางสาวจงกลพรรณ  กิติธรากุล, นางสาวจรัสพร  บรรดาศักดิ์, นางสาวจีราพร  ภีระบุณานนท์, นางสาวจุฑามาศ  บุตรเกตุ,นางสาวชญาณิศา  ชมชื่นดี, นางสาวชญานิน  ศรีผดุง, นางสาวชัชชุอร  โมกศรี, นางสาวชิดชนก  อยู่ศรี, นางสาวณภัสวรรณ  หย่างไพบูลย์, นางสาวธนัชพร  หวานดี, นางสาวธัญญลักษณ์  เอิ้นทะไชย, นายสาวธิดารัตน์  สวัสดิ์นำ, นางสาวนริศรา  วรกิจศิริกุล, นางสาวนัฎฐา  นาชาญ, นางสาวนุจเรศ  ฉิมบ้านไร่, นางสาวบุศญา  บุญรักษ์, นางสาวบุศนันทน์  อึ๊งบำรุงพันธุ์, นางสาวประณิศา  นิลกลัด, นางสาวปวีนุช  พันธุ์พวง, นางสาวปาจรีย์  อนันต์นฤการ, นางสาวปิยะมาศ  ชมภูมี, นางสาวพรจรัส  แย้มประเสริญ, นางสาวพิมพ์ดร  คล้ายสุบรรณ, นางสาวพิมพิชยา  ก๊กรัมย์, นางสาวเพ็ญศรี  ชัยฤกษ์, นางสาวฟองฟ้า  พลประจักษ์, นางสาวภัญญาภา  ตังศิริรัตน์, นางสาวภัทรสุด  โซวสง่า, นางสาวภาพิมล  มั่นชวนนท์, นางสาวมิ่งกมล  คุ้มผล, นางสาวยุวดี  สีนุ่น, นางสาวรภัสนันทน์  ธนันอมรพงศ์, นางสาวรวินดา  ประจงใจ, นางสาวรัตนาภรณ์  วิทยารณยุทธ์, นางสาวรัศมี  ศรีสงคราม, นางสาววทานิย  นิลกลัด, นางสาววนิด  ธรรมราช, นางสาววนิดา  บุญวรรณ์, นางสาววริพันธ์  โชคงามวงศ์, นางสาววริษฐา  สาหร่ายกาญจน์, นางสาววริษา  หวังวงศ์เจริญ, นางสาววันวิสา  กองทอง, นางสาวศตกมล  วงศ์ไพโรจน์, นางสาวสรชา  สังขะมาน, นางสาวสโรชา  ริ้วรุจิเรข, นางสาวสายทิพย์ ลาราห์ โรจตระการ, นางสาวสินีนาฏ  สนธิภักดี, นางสาวสุดา  เหลืองอภิชาติกุล, นางสาวสุธาวี  ชนะชัย, นางสาวสุธาสินี  เสวตรบุตร, นางสาวสุนิสา  โคตรสีเมือง, นางสาวสุภมาส  วันแก้ว, นางสาวสุภาวรรณ  ธิปัตย์, นางสาวหนึ่งฤทัย  แจมมิตร, นางสาวหัตถยา  บำรุงสุข, นางสาวอริศรา  พันธุลาภ,นางสาวอังสนา  เนียมรัศมี, นางสาวอัลวาณีย์  สถิตานนท์ และนางสาวอุทุมพร  เลี่ยมรัตน์
ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา ได้แก่ นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี
                ทั้งนี้ พนักงาน กกท. ที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 คน, พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี จำนวน 13 คน , พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 25 คน , พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี จำนวน 5 คน, รางวัลพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 12 คน
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง