ข่าว

สศท.6 รุกขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยปี"60

สศท.6 รุกขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยปี"60
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

             สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 เผย 2 โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผล และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจ ทุกหน่วยงานพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

สศท.6 รุกขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยปี"60

 

             นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 394,742,700 บาท โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณ 10,583,600 บาท) และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (งบประมาณ 3,484,000 บาท) ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกิจกรรมในระบบติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

 

สศท.6 รุกขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยปี"60

 

               นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรายงานถึงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานปลอดภัยGAP รวมทั้งสิ้น 515 ครัวเรือน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ลดปริมาณสินค้าด้อยคุณภาพและล้นตลาด มีพื้นที่ที่เข้าระบบการผลิตสินค้าปลอดภัย ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย มะพร้าวอ่อน และมะยงชิด-มะปรางหวาน รวมทั้งสิ้น 1,917 ไร่ โดยในพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำให้เกษตรกรมีผลผลิตตามหลักเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 176,257,600 บาท นอกจากนี้ ยังมีแปลงส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และสมุทรปราการ รวมทั้งมีชุดตรวจสภาพอากาศในแปลงเพาะปลูกในจังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด

              ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยที่ประชุมได้มีการเสนอที่สำคัญ เช่น โครงการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โครงการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Zoning) เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการ และยึดหลัก “ตลาดนำการผลิต”

               อย่างไรก็ตาม การเสนอของบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางในปี 2561 จะได้มีการทบทวนแผนงานพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณต่อไป โดย สศท.6 จะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดไว้

           

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง