ข่าว

ระดมถกยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงอากาศเกษตร

ระดมถกยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงอากาศเกษตร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร

 

 

             สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีครั้งที่ 2 ระดมความเห็นทุกภาคส่วน รุกจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับที่ 2 เร่งเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม มั่นใจ ช่วยให้ภาคเกษตรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

 

ระดมถกยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงอากาศเกษตร

 

                นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ หลังที่ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน  ที่ผ่านมา

                 ปัจจุบัน ความแปรปรวนด้านดินฟ้าอากาศมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายงานจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่สุด และแม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่การทำการเกษตรส่วนใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก ยังคงเกิดความสูญเสียในแต่ละปีที่คิดเป็นมูลค่ามหาศาล

 

ระดมถกยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงอากาศเกษตร

 

                   นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2557 ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้ว ภายในปี 2593 หรือประมาณอีก 30 ปีข้างหน้า ผลผลิตเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด ในพื้นที่เขตร้อนและอบอุ่นจะมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 และส่งผลต่อความมั่งคงอาหารของโลกในอนาคต ซึ่งกระทบต่อประเทศไทยที่มีพื้นที่อยู่ในเขตร้อนผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

                   จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก การจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2560-2564 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ภาคเกษตรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานทรัพยากรและสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

                    ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ วิชาการ และฐานข้อมูล เชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 จากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง