ข่าว

“หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้

“หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

 

               การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ได้เริ่มขึ้นที่หมู่บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยการพัฒนาวิถีชีวิตราษฎรในรูปแบบ “หมู่บ้านสหกรณ์” ใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์มาทำการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจนประสบความสำเร็จและนำมาเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่หมู่บ้านสหกรณ์อื่น ๆ ทั่วประเทศในขณะนี้

 

  “หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้

 

              ปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง จึงโปรดรับเกษตรกรกลุ่มนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และโปรดเกล้าฯให้ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการและจัดหาที่ดินในพื้นที่เขตจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการแรกของประเทศไทย

              ในการนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลขอเข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือโครงการดังกล่าวในรูปของผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทสาขาต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ "โครงการไทย – อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง” โครงการเริ่มขึ้น เมื่อ 19 สิงหาคม 2509 ถึง 18 สิงหาคม 2514 รวมระยะเวลา 5 ปี) โดยเลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่จัดทำโครงการฯ เนื้อที่ ประมาณ 12,000 ไร่ มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพ เกษตรกรรมในรูปของสหกรณ์ 

“หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้

 

              ต่อมาจึงได้อพยพครอบครัวเกษตรกร 83 ครอบครัว และเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่เดิม 48 ครอบครัว เข้าทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 มีสมาชิกแรกตั้ง 128 ครอบครัว มีภารกิจดูแลงานต่างๆ สืบต่อจากโครงการไทย-อิสราเอล มีภารกิจหลักๆ 7 งานประกอบด้วย 

             จัดสรรที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดิน งานด้านระบบชลประทาน แยกเป็นควบคุมการใช้น้ำจากโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และจัดระบบการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ งานด้านการสาธิตและทดลองการเกษตร งานการส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ดูแลช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานบริการสวัสดิการชุมชนและอื่น ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้านและงานด้านการบริหารบุคคลและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

“หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้

 

             ปัจจุบันการดำเนินงานตามภารกิจหลักได้แก่ งานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกร เข้าอยู่อาศัย 787 แปลง พื้นที่ 7,608 ไร่ ได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว 381 ครอบครัว แยกเป็นเกษตรกรรุ่นแรก 128 ครอบครัว เกษตรกรรุ่นแรกและเกษตรกรที่ถวายฎีกา 253 ครอบครัว การขออนุญาตสร้างบ้าน,การขออนุญาต ออกเลขที่บ้าน,การแก้ไขกรณีพิพาทและการตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดิน จัดระบบชลประทานและจัดสรรการใช้น้ำ จัดระบบท่อชลประทาน ความยาว 40 กิโลเมตร สร้างอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก มีงานสาธิตและทดลองการเกษตร ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชสวน ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ 445 คน มีทุนดำเนินงาน 24,164,750.17 บาท 

 

“หุบกะพง”สหกรณ์เกษตรที่พ่อฝากไว้

 

               ประโยชน์ที่ได้รับนั้น ทําให้เกษตรกรมีที่ดินทํากิน มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง มีมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชประสงค์ ช่วยต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์หมู่บ้านและสร้างความสามัคคีให้ชุมชนและทําให้คนในชุมชนยอมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของกันละกัน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง