ข่าว

สวพ.7 กับพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่

สวพ.7 กับพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

               จากนโยบายของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 ที่มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้สนใจ ปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้อำนวยการฯ "วิรัตน์ ธรรมบำรุง" ได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดว่าทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.ระนอง 

 

สวพ.7 กับพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่

 

                เป็นที่น่ายินดีในปี 2516 ที่ศูนย์เรียนรู้ฯของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นโครงการพิเศษระดับดีทั้ง 2 ศูนย์เรียนรู้ฯเป็นต้นแบบในการนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศและวิถีชีวิตในการทำการเกษตรของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยเลือกระบบปลูกพืชที่เหมาะสม และเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน 

                โดยศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ส่วนศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.ระนอง เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ฝั่งอันดามัน ซึ่งแต่ละศูนย์ก็จะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตของเกษตรกร แต่ทุกศูนย์เรียนรู้ฯ ก็จะยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปด้วย มีการจัดการพื้นที่ตามระบบทฤษฎีใหม่ คือ มีพืชให้รายได้หลัก ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน พืชผสมผสาน ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กล้วย ไม้ผล พืชผักสวนครัว แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย โดยสัดส่วนแหล่งน้ำของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอาจจะลดลงจากพื้นที่ภาคอื่น เนื่องจากปริมาณค่าเฉลี่ยน้ำฝนสูง เฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวดีพอสมควร จึงมีการปรับสัดส่วนลงเพื่อนำพื้นที่ไปทำกิจกรรมอื่นได้ตามความเหมาะสม

 

สวพ.7 กับพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่

 

                ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 มาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและได้น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ไปปรับใช้ ตลอดจนให้การยอมรับในเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรไปใช้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จะขยายผลศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่าแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

สวพ.7 กับพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่

 

               สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ได้ โดยศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ภายในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 126 ม.4 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-259446 และศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 077-810862 ได้ทุกวัน 

                                                                                         

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง