ข่าว

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภาพอันงดงามระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์ในการแสดงน้ำพระราชหฤทัยและน้ำพระทัยต่อกัน เป็นกำลังใจให้ประชาชนยามโศกเศร้า

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายพระรูปกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

ภาพพระอิริยาบถของเจ้านายทั้งสี่พระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

          การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นำมาซึ่งความโศกเศร้าปกคลุมหัวใจประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์โศกลงได้คือการส่งมอบ “กำลังใจ” ให้แก่กันและกัน ตลอดระยะเวลากว่า 10 วันที่ผ่านมา ท่ามกลางความทุกข์ระทม นอกจากน้ำพระราชหฤทัยและน้ำพระทัยจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทาน และประทานผ่านมาทาง “อาหาร-เครื่องดื่ม” แก่ประชาชนซึ่งตั้งใจเดินทางมาร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณรอบๆ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเป็น “กำลังใจ” ในขั้นหนึ่งแล้วนั้น ภาพอันงดงามระหว่าง “พระบรมวงศานุวงศ์” ในการแสดงน้ำพระราชหฤทัยและน้ำพระทัย ต่อกัน ยังนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง “กำลังใจ” สำคัญในการช่วยเยียวยาความโศกเศร้าของพสกนิกรให้เบาบางลงได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน)  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายหลังเสร็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปฏิสันถารกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพระราชพิธีพระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ พระบาทสมเด็จพระ         ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

กำลังพระราชหฤทัย-กำลังพระทัยในพระบรมวงศานุวงศ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจับพระหัตถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขณะเสด็จไปร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง