ข่าว

คลี่แผนมท.อำนวยความสะดวกรับ ปชช.เข้ากรุงฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ

คลี่แผนมท.อำนวยความสะดวกรับ ปชช.เข้ากรุงฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้งเป้า 2.5 แสนคน จังหวัดละ 600 คน ทั่วไทย ร่วมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณ

 

           23 ต.ค.59 -  นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัด ที่จะเดินทางมาร่วมเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. นี้ ในเวลา 13.00 น. โดยมอบหมายให้ตน จัดทำแผนงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และภูมิภาค จึงได้กำหนดแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ  และได้กำหนดเป้าหมายจำนวนคนจากจังหวัดต่างๆ วันละ 5 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวมวันละ 3,000 คน เป็นเวลา 79 วัน  และกำหนดวันละ 6 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวมวันละ 3,600 คน เป็นเวลา 5 วัน รวม 84 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. นี้ ถึงวันที่ 20 ม.ค. 2560

          “การดำเนินการครั้งนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด ได้รวม 255,000 คน  โดยให้ทุกจังหวัดรวบรวมประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพตามจำนวนที่กำหนด เน้นกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นหลัก และมีข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความเหมาะสม” ปลัดมท. กล่าว และว่า สำหรับกำหนดเส้นทางการเดินทางนั้น  จุดพักระหว่างทาง จุดพักคอย ก่อนเข้าพื้นที่เป้าหมายและจุดรับ –ส่งประชาชนของจังหวัดแต่ละภาค กำหนดวันเดินทางของแต่ละจังหวัด ให้เดินทางวันละ 5 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค และจัดลำดับก่อน - หลังตามลำดับตัวอักษรชื่อจังหวัดของแต่ละภาค ขณะที่การจัดระบบบริการในระหว่างเดินทาง ให้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง ผู้ประสานงานของจังหวัด และผู้ประสานงานประจำรถแต่ละคัน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถ รวมทั้งจัดบริการอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา ประจำจุดพักระหว่างทาง และจุดพักคอยให้พร้อมทุกจุด รวมถึงมีระบบการรายงานเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานประจำวัน และการดำเนินงานในภาพรวมด้วย

          นายกฤษฎา ยังกล่าวถึงการปฏิบัติตามแผนดำเนินงานว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงาน บุคคลทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง 2. ชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอำเภอให้นายอำเภอให้ความสำคัญในภารกิจดังกล่าว โดยให้อำนวยการและกำกับดูแลด้วยตนเองเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ 3. กำชับผู้ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามแผนดำเนินงานฯ เคร่งครัด ทั้งในเรื่องผู้เดินทาง สถานที่ เวลานัดหมายที่กำหนดตามแผนดังกล่าว และ 4. กรณีมีองค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่ประสงค์จะนำบุคคล หรือสมาชิกในองค์กรเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

         “ขอให้จังหวัดได้แนะนำเส้นทางการเดินทาง จุดจอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจุดบริการรับ - ส่ง ประชาชนในการเดินทาง รวมทั้งแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมข้อปฏิบัติต่างๆ โดยให้จังหวัดประสานงานไปที่ศูนย์อำนวยการกรมการปกครอง เพื่อแจ้งจำนวนคน ยานพาหนะชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ วัน เวลา เพื่อสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกต่อไปด้วย” ปลัดมท. กล่าว และว่า สำหรับข้อเน้นย้ำและระมัดระวังในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ คือการรวบรวมประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางต้องคำนึงถึงความสมัครใจ การกระจายครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบล ตลอดจน ผู้นำอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องไม่ซ้ำบุคคลในการเดินทางแต่ละครั้ง จัดทำบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ลำดับประจำตัวของผู้เดินทาง เพื่อสะดวกในการจัดระเบียบและตรวจนับผู้เดินทางกรณีพลัดหลง โดยเฉพาะคนชรา เด็ก และประชาชนที่ไม่คุ้นเคยพื้นที่กรุงเทพมหานคร

             “ในส่วนการจัดระบบการเดินทาง ต้องจัดให้มีผู้ประสานการเดินทางทั้งระดับจังหวัด และผู้ประสานงานระดับอำเภอ ผู้ประสานงานประจำรถยนต์ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกตลอดเส้นทาง และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาต้องไม่พกพาอาวุธใดๆ งดการดื่มสุราระหว่างการเดินทาง ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัว สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยารักษาติดตัวมา และประสานกับหน่วยพยาบาลด้วย” ในหนังสือสั่งการของปลัด มท. ระบุ

 

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง