ข่าว

มท.แจงสาเหตุสั่งอปท.ระงับเงินอุดหนุนวัดชั่วคราว

มท.แจงสาเหตุสั่งอปท.ระงับเงินอุดหนุนวัดชั่วคราว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'มหาดไทย'แจงสาเหตุสั่งอปท.ระงับเงินอุดหนุนวัดชั่วคราว เพื่อรอกระทรวงออกกฎ-ระเบียบคุมการใช้เงินรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้

             นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทุกแห่งทราบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.เพื่อสนับสนุนวัด โดยให้ อปท.ระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่า กระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

             ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยได้มีข้อทักท้วงถึงการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่วัด ของอปท.ว่า เป็นโครงการที่ไม่ใช่ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และวัดยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.อย่างมีประสิทธิภาพ

             รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  เจตนารมณ์ของหนังสือฉบับดังกล่าวนั้น ไม่ได้ห้าม อปท.สนับสนุนกิจกรรมของวัด แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพบว่ากระบวนการใช้จ่ายเงินยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบได้ จึงมีความจำเป็นต้องระงับการใช้จ่ายเงินของ อปท.ไว้เป็นการชั่วคราว

             อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย การตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ระเบียบกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 4 พ.ค. เมื่อระเบียบมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย จะแจ้งให้แต่ละจังหวัดทราบต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทำความเข้าใจแก่อปท.ทราบและถือปฏิบัติ  และมีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมทราบแล้ว

             นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า หลังระเบียบมีผลบังคับใช้ การใช้จ่ายงบของอปท.จะมีความโปร่งใสมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่า มีผู้ไม่หวังดี นำเรื่องนี้มาโจมตีพยายามชี้นำผ่านสื่อออนไลน์ว่า วัดจะไม่ได้งบสนับสนุนจากอปท.อีก และมีความพยายามทำให้เป็นความขัดแย้งทางศาสนา จึงขอให้ผู้ไม่หวังดีหยุดการกระทำอันนำมาสู่ความแตกแยกในสังคม และขอให้ผู้รับฟังข่าวสารใช้สติตรึกตรองก่อนเสพข่าวที่ไม่เป็นความจริง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง