ข่าว

‘ศอ.บต.’แถลง10ผลงานเด่น6เดือนแรก

‘ศอ.บต.’แถลง10ผลงานเด่น6เดือนแรก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดแถลงข่าว 10 ผลงานเด่น 6 เดือนแรก - 10 แผนงานดี 6 เดือนหลัง ประจำปี 2559

 
       เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 27 เม.ย.59 ที่อาคารห้องโถง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าว 10 ผลงานเด่น 6 เดือนแรก และ 10 แผนงานดี 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
       นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาฯศอ.บต. กล่าวว่า การทำงานในห้วงที่ผ่านมา เน้นความเป็นเอกภาพของงานความมั่นคงและงานพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยให้งานพัฒนาไปเสริมหนุนงานความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทำให้ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ประชาชนให้ความร่วมมือและพอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น เหตุการณ์ความไม่สงบลดลงอย่างมาก ซึ่งวัดผลสำเร็จได้จากผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน โดยชายแดนใต้โพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างครอบครัวคุณธรรม“สัจจะสันติสุข”ประชารัฐ ร่วมสร้างอำเภอสันติสุขชายแดนใต้
 
       โดย 10 ผลงานเด่น ครึ่งปีแรก ประกอบด้วย งานฝึกทบทวนกองกำลังภาคประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยอาสาสมัครป้องกันชาติ (ทสปช.) จำนวน 966 คน เพื่อสนับสนุนฝ่ายความมั่นคง โดยการเป็นเครือข่ายและบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ดูแลความปลอดภัยในเขตเมือง/ชุมชน 12 เมืองหลัก. ศอ.บต. เปิดสายด่วน 1880 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน หน่วยงานในการแจ้ง และรับแจ้งเหตุให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานได้ 100% ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 4,208 เรื่อง. งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ที่ประชาชนร้องเรียนถึงเลขาธิการ ศอ.บต. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 224 เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ข้อยุติแล้ว 174 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78 และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อหาข้อยุติ จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดำเนินการใน 2 กรณี คือ ตามมติ ครม. และตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.พ.ต.) โดยเยียวยาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ในรอบ6เดือน ได้ช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินแล้วจำนวน 220 ราย งบประมาณ 33,514,066 ล้านบาท 
 
       นอกจากนั้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างค่ายครอบครัวอบอุ่น 69 ครอบครัว/200 คน และสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนกำพร้า 360 คน ให้ดำรงชีพในสังคมได้ปกติสุข รวมถึงการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเป็นเครือข่ายผลิตสินค้าของดีชายแดนใต้ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานอาชีพ การว่างงาน การลงทุนและสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือของรัฐ ประชาชน และเอกชนตามแนวประชารัฐ โดยมีผลงานที่สำคัญอาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ 515 กลุ่ม ผลิตสินค้าของดีชายแดนใต้ มีห่วงโซ่การผลิตต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 100,000 คนเศษ มีอาชีพมีรายได้เพิ่ม และมีงานทำ และนำสินค้าไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 4 ครั้ง มียอดจำหน่ายรวม 26 ล้านบาทเศษ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ 30 แห่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.)1,970 หมู่บ้าน และพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ แก้ราษฎรรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 9 อำเภอ ส่งเสริมการกีฬาและท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 วัฒนธรรม 3 หมื่นคน รับบริจาคเตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียง 12 เตียง มอบการอุปกรณ์ผู้พิการ 180 คน และสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 500 คน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 250 คน โดยฝึกอบรมอาชีพ 6 สาขา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปิยามุมัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 
       งานพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่พัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลงานที่สำคัญ คือ มอบเอกสารประกอบการติวเติมเต็มนักเรียน ม.6 แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการสอนสรุปเข้มสอนเติมเต็มความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาส3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 108 โรงเรียน 39,720 คน ร่วมกับ อบจ. จังหวัด สนับสนุนอาหารมื้อเช้าแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)11 โรงเรียน 1,458 คน ได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ มีพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์และจิตใจดีขึ้น และส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยได้รับรองมาตรฐานการศึกษา (ตาดีกา การันตี) และ 968 แห่ง จากทั้งหมด 2,110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.88 
ครอบครัวคุณธรรม สัจจะสันติสุขเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ตามแนวประชารัฐของรัฐบาล ด้วยเหตุครอบครัว คือ ฐานรากทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญ ศอ.บต. เชื่อมั่นว่า หากสมาชิกในครอบครัวมีคุณธรรมตามหลักทางศาสนา 3 ประการ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม ชุมชน และ มีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม แล้วจะนำพาสังคมชายแดนใต้เกิดสันติสุขได้ โดยทำงานร่วมกันของคณะทำงานของรัฐ ครอบครัว และเครือข่าย ศอ.บต. สร้างครอบครัวคุณธรรมด้วยให้สัตยาบัน 3 ประการ ดังกล่าว มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ออกตรวจสอบ โดยผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิให้การรับรอง ซึ่งศาสนาพุทธ เรียกว่า “ครอบครัวญาติธรรม” และศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ครอบครัวฟาดีละห์” และร่วมกันเป็นพลังพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
       เป้าหมาย ร้อยละ 60 ของครัวเรือนใน 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (274,380 ครัวเรือน จาก 457,301 ครัวเรือน) ผลงาน สร้างครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุขในพื้นที่ได้ ร้อยละ 62.29 งานสนับสนุนสร้างผลิตภัณฑ์ยาง และปลูกพืชร่วม/แซมยาง จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่เป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก ศอ.บต. ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยได้จัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 แห่งในจังหวัดยะลา คือ กลุ่มพัฒนาและแปรรูปยางตาชี อำเภอยะหา และกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้วสามารถรับซื้อน้ำยางสดได้วันละ 20 ตัน/วัน เกษตรกรขายน้ำยางสดได้ราคาสูงกว่าตลาดกิโลกรัมละ 1-2 บาท มีการจ้างงานทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุ จำนวน 52 ราย ที่สำคัญได้ผลิตยางคอมปาวด์ส่งให้ มอ.ปัตตานี และ บริษัทบินดารินผู้ผลิตยางปูพื้นสนามกีฬาฟุตซอล และผลิตยางปูพื้นสนามเด็กเล่น ถุงมือยาง ยางเส้น พื้นรองเท้า ยางรองพื้น อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งได้ให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประสานชาวสวนยางปลูกพืชแซม/ร่วมยาง 1 ตำบล 1 แปลง ในพื้นที่ 37 อำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
       งานส่งเสริมยุวชนรักไทย ศอ.บต.มีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬากับยุวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะก้าวไปเป็นเยาวชน และพลเมืองที่ดีในอนาคต และใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อเสริมสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ และภาพลักษณ์ที่ดีได้จัดแข่งขันฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี“ยุวชนรักไทย SBPAC CUP”ครั้งที่ 2/2559 มีทีมฟุตบอลระดับตำบลเข้าร่วมแข่งขัน 310 ทีม คัดเลือกเป็นแชมป์ระดับอำเภอ และแชมป์ระดับจังหวัดมีถ้วยรางวัลของเลขาธิการ ศอ.บต. และเงินรางวัลทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับอำเภอ และจังหวัด ซึ่งยุวชนเหล่านี้มีทักษะและความสามารถที่จะก้าวไปสู่นักฟุตบอลได้ในอนาคต ซึ่งมีผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง ประชาชนในหมู่บ้านช่วยเชียร์ให้กำลังใจ สร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ขายในพื้นที่อีกด้วย 
 
       และงานศาสนสัมพันธ์ สร้างสันติสุข การส่งเสริมบทบาทของผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งจำเป็นที่นำมาสู่สันติสุขได้อย่างยั่งยืน ได้จัดพิธีถวายผ้าประธานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 วัด ได้พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา คณะกรรมการมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 รุ่น จำนวน 320 คน เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความมั่นคง และพัฒนาต่อยอดมัสยิดสานใจต้านภัยยาเสพติด. ดำเนินกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์ร่วมกันของพระเจ้าอาวาส/พระสังฆาธิการ และอิหม่ามประจำมัสยิด โดยมีนายอำเภอ36อำเภอ บริหารจัดการจัดประชุมประจำทุก 2 เดือน/ครั้ง มีเป้าหมายจำนวน 6,576 รูป/คน
 
       นายภาณุ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากนี้ ยังประกอบด้วย 10 แผนงานดี 6 เดือนหลัง ประกอบด้วย ศูนย์ข่าวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเครือข่ายดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งศูนย์ข่าวดีชายแดนใต้ และคลิปภาพเสียงผ่านไลท์ จัดตั้งชุดอาสาคลายทุกข์ประชาชน ทุกเรื่อง ทุกพื้นที่ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน“จากผู้รับเป็นผู้ให้ ยืนหยัดแบ่งปัน”สร้างชุมชนหมู่บ้านสุขภาพดี อำเภอปลอดคนไข้ติดเตียง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครัวโรงเรียนเพื่ออาหารเช้า ครัวหมู่บ้าน เพื่ออาหารกลางวันตาดีกา คนยากจนทโรงเรียนชุมชนคุณธรรม เกษตรกรก้าวหน้า (Smart Farmer)ประจำตำบล และแปลงเกษตรกรตัวอย่างริมทางหลวง กิจกรรมกีฬาสีข้ามโรงเรียน ค่ายลูกเสือเนตรนารี ให้เยาวชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งลูกเสือจิตอาสา ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ และกิจกรรมประชาชนรัฐช่วงรอมฎอน ร่วมปลูกไม้มงคลในวัด และกิจกรรมสำรวจ และจัดทำเอกสารสิทธิ์ที่ดินวากัฟให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักศาสนา
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง