ข่าว

มหาดไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

มหาดไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาดไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จัดติวเข้มบุคลากร พร้อมสร้างเครือข่ายขยายผลลงในระดับพื้นที่

               วันที่ 26 เม.ย.นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา “โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” ที่โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้มีการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายหน่วยงานทั้งสิ้น 370 คน

               นายกฤษฎา กล่าวว่าว่า กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงาน 23 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดำริ มาเป็นหลักในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีนโยบายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

               นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หลักการ “คนเป็นศูนย์กลาง คนรวมกลุ่มกัน การเพิ่มมูลค่า และการใช้วิชาการ เพื่อให้ราษฎรกินอยู่ได้ เลี้ยงตัวเองได้” กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  เพื่อให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ และส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นการระเบิดจากภายใน รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยที่ไม่ทำลายป่าไม้ โครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวงเงินจังหวัดละไม่เกิน 150,000 บาท เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ เกิดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

               สำหรับ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริอย่างจริงจัง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง