ข่าว

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59 ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เผยแพร่คุณค่าโอทอปไทยสู่ตลาดสากล เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืนตามนโยบายรบ.

           26เม.ย.2559 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอทอป(OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59

           นายอภิชาตกล่าวด้วยว่า กรมพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด/กทม. ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2559 และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยคุณสมบัติของผู้เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2559 คือ 1.เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในการลงทะเบียนผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ OTOPปีพ.ศ.2557-2558 ของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ OTOP ปีพ.ศ.2557-2558 และ 3.ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่นองค์การอาหารและยา( อย.) และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, Q-mark, GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59

           ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่สามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐานแทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในระหว่างก่อนการประกาศผลการคัดสรรฯ หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่ประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ์2.)กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ OTOP รายเก่า ซึ่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดอายุ สามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุสมัครเข้ารับการคัดสรรได้  โดยในระหว่างก่อนประกาศผลการคัดสรรฯ

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59

          หากได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่จะนำผลคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 แต่หากยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลาดังกล่าว ผลคะแนนที่ได้จะคูณด้วย 0.75 และ 3.)กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 1.) และ 2.) ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ในระหว่างก่อนประกาศผลการคัดสรรฯ หากไม่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถขอทราบรายละเอียดต่างๆได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พช.เปิดเวทีคัดสรรสุดยอดโอทอปไทย59

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง