ข่าว

ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทยในปี 2559?

ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทยในปี 2559?
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อย่าพลาดโอกาสการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย

โอกาสแห่งการลงทุนของประเทศไทย

- โอกาสเข้าสู่ตลาดประเทศกลุ่ม CLMV โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางผ่านการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- อัตราภาษีที่ต่ำในการดำเนินธุรกิจ 
- โอกาสในการลงทุนจากการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ รถไฟรางคู่ การขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร และการขยายสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านบาท 
- ประเทศดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจจากผลการสำรวจของ the 2014 Expat Explorer survey

2559 ปีแห่งการลงทุน  

รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนการวิจัยและพัฒนา และการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต     โดยให้สิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย   สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน

สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน

หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2558 - 2559 
- Public Private Partnership (PPP) Fast Track

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนใน New Growth Engines

สิทธิประโยชน์พิเศษด้านภาษีและด้านอื่นๆ สำหรับ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- หักค่าใช้จ่าย 3 เท่าสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- สิทธิประโยชน์สำหรับการนำเข้ายานพาหนะต้นแบบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
- กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย (Thailand Future Fund) 
- กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการลงทุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน การลงทุนใน AEC

สิทธิประโยชน์สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- สิทธิประโยชน์กรณีพิเศษผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรม
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงร้อยละ 10 สำหรับรายได้จากสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษยาวนานถึง 10 ปี
ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- สิทธิประโยชน์สำหรับ Super Cluster ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
- สิทธิประโยชน์สำหรับ Cluster อื่นๆ  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปีและลดหย่อนภาษีเงินนิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และยกเว้นอากร ขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 15 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าสิทธิ เงินปันผล รายได้จากการโอนหุ้น รายได้การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ 
- ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 สำหรับรายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่อยู่ในประเทศไทย 
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร้อยละ 15 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ธุรกิจเฉพาะสำหรับการกู้ยืมให้แก่วิสาหกิจในเครือ 
- ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ IHQ จ่ายให้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการ ในประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 15 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้า ในต่างประเทศ (out-out) 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในต่างประเทศ 
- ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ทำงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศเหลือร้อยละ 15 
- ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลที่ ITC จ่ายให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการ ในประเทศไทย

สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน
หักค่าเสื่อมราคาได้ 2 เท่า สำหรับปี 2558-2559

เงื่อนไข : สินทรัพย์ประกอบด้วย เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ อาคารถาวร (ไม่รวมที่ดิน และอาคาร ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)

สิทธิประโยชน์ : หักค่าใช้จ่าย2เท่าสำหรับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนโดยการซื้อสินทรัพย์ (สำหรับการซื้อสินทรัพย์ที่ได้มีการจ่ายตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559)

หักค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาได้ 3 เท่า

หักค่าใช้จ่ายพิเศษ 3 เท่า สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนใน New Growth Engines
สิทธิประโยชน์พิเศษด้านภาษีและด้านอื่นๆ สำหรับ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ต่อยอด S-Curve เดิม

1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เสริมสร้าง S-Curve ใหม่

1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4.อุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปี 
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- แรงจูงใจทางการเงินสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Competitiveness Enhancement Fund)

 

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปลอดภาษีทั้งกระบวนการ สำหรับการนำเข้ายานพาหนะต้นแบบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย (ภาษีสรรพสามิต อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม การหักค่าเสื่อมได้เต็มจำนวน) เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนา

 

Thailand  Future Fund

ลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย (Thailand Future Fund)

มูลค่าการระดมทุนกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีกลไกประกันผลตอบแทนที่เหมาะสม

 

อย่าพลาดโอกาสการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง